zamówienie na:

***UWAGA***ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT***Budowa ul. Kadetów w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.94.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 19 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 6 złożoną przez PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz z ceną brutto 369 813,74 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzynaście 74/100) Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert. prawne: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  
Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Budowa ul. Kadetów w Białych Błotach

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ul.

Kadetów w Białych Błotach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie

dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na

stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem 

http://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/411031


ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białe Błota
Adres: ul. Szubińska 7; 86-005 Białe Błota
telefon: 52 323 90 90, faks 52 323 90 80
e-mail: inwestycje@bialeblota.eu
adres strony internetowej www.bip.bialeblota.pl

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RZP.271.94.2020.ZP1
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp", z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp.

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1)  Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt)
2) Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt),

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie zakupowej. Przy składaniu oferty należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na platformie zakupowej. Ryzyko błędnego przesłania oferty obciąża Wykonawcę.
Termin składania ofert: do dnia 14.01.2021 r. do godziny 10:00.

Zmiana treści SIWZ z dnia 08.01.2021 r. zmiana treści SIWZ (745kB) zip

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 12.01.2021 r. wyjaśnienie treści SIWZ (19068kB) zip

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.01.2021 r. wyjaśnienie treści SIWZ (325kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (621kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (900kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (29 grudnia 2020, 13:58:57)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (11 lutego 2021, 13:54:55)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 770