zamówienie na:

Opracowanie projektu budowy ulicy Pogodnej w Cielu wraz z projektem kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Projekt i budowa ulicy Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.100.2020.KZP
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 21 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej zwaną ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

RZP.271.100.2020.KZP
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp", z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:
Opracowanie projektu budowy ulicy Pogodnej w Cielu wraz z projektem kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Projekt i budowa ulicy Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacja sanitarną

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu ulicy Pogodnej w Cielu oraz projektu kanalizacji sanitarnej dla ulicy Pogodnej w Cielu.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem http://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

Oferty należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie zakupowej. Przy składaniu oferty należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na platformie zakupowej. Ryzyko błędnego przesłania oferty obciąża Wykonawcę


dokumentacja postępowania wraz z ogłoszeniem o zamówieniu dostępna jest pod linkiem:

link do postępowania - strony platformy zakupowej


wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (1077kB) pdf

wyjasnienia treści SIWZ wraz z załącznikami dostępne są pod linkiem postępowania  - platformy zakupowej


informacja z otwarcia ofert jest dostępna pod linkiem postępowania - platformy zakupowej


w dniu 25.01.2021 r. na stronie platformy zakupowej pod linkiem postępowania zamieszczona została informacja o unieważnieniu postępowania

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (29 grudnia 2020, 15:33:47)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (25 stycznia 2021, 12:26:07)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 738