Uchwała nr RGK.0007.132.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 21 grudnia 2018w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018  rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmian. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.132.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018  rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmian. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) uchwala się, co następuje:


    § 1. W Uchwale Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018 zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.4.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., Nr SG.0050.10.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr SG.0050.18.2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr SG.0050.22.2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr SG.0050.24.2018 z dn. 30 marca 2018 r., Nr SG.0050.30.2018 z dn. 18 kwietnia 2018 r. Nr SG.0050.31.2018 z dn. 26 kwietnia 2018 r. Nr SG.0050.32.2018 z dn. 8 maja 2018 r. Nr SG.0050.41.2018 z dn. 30 maja 2018 r. Nr SG.0050.45.2018 r. z dn. 11 czerwca 2018 r. Nr SG.0050.47.2018 z dn. 27 czerwca 2018 r. Nr SG.0050.62.2018 z dn. 18 lipca 2018 r. Nr SG.0050.63.2018 z dn. 26 lipca 2018 r. Nr SG.0050.64.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. Nr SG.0050.70.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. Nr SG.0050.72.2018 z dnia 12września 2018 r. Nr SG.0050.73.2018 z dnia 18 września 2018 r. Nr SG.0050.74.2018 z dnia 26 września 2018 r. Nr SG.0050.75.2018 z dnia 2 października 2018 r. Nr SG.0050.79.2018 z dn. 17 października 2018 r. Nr SG.0050.82.2018 z dn. 29 października 2018 r. nr SG.0050.83.2018 z dn. 8 listopada 2018 r. Nr SG.0050.90.2018 z dn. 29 listopada 2018 r. Nr SG.0050.91.2018 r. z dn. 6 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr RGK.0007.1.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 r. Nr RGK. 0007.9.2018 z dn. 28 marca 2018 r. Nr RGK.0007.29.2018 z dn. 17 kwietnia 2018 r., Nr RGK.0007.33.2018 z dn. 29 maja 2018 r., Nr RGK.0007.51.2018 z dn. 26 czerwca 2018 r. Nr RGK.0007.65.2018 z dn. 6 lipca 2018 r. Nr RGK.0007.69.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. Nr RGK.0007.71.2018 z dnia 11 września 2018 r. Nr RGK.0007.93.2018 z dn. 16 października 2018 r. Nr RGK.0007.106.2018 z dn. 6 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

   § 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 105117879,59 zł,

   2. Zwiększa się o kwotę 1 277 501,00,00 zł,

   3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 106 395 380,59 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 104 122 716,66 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2 272 663,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

   § 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 116006879,59 zł,

   2. Zmniejsza się o kwotę 2 466 784,97 zł

   3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 113 540 094,62 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 97 083 457,37 zł, w tym:

   - rezerwa ogólna 61 098,00 zł,

   - rezerwa na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł,

   - rezerwa celowa 185 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 16 456 637,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

   § 4. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

   § 5. Otrzymuje brzmienie ,, § 5. Deficyt budżetu gminy w kwocie 7 144 714,03 zł, zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w wysokości 2 500 000,00 zł , oraz kredytu długoterminowego w wysokości 4 644 714,03 zł”.

   § 6. W § 5 łączną kwotę planowanych :

a) przychodów 17 729 694,78 zł, zastępuje się kwotą 13 985 408,81 zł,

b) rozchodów 6 840 694,78 zł, pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

   § 7. W § 6  Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:

   1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 5 191 610,49 zł, zastępuje się kwotą 5 039 610,49 zł, z tego:

a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych na łączną kwotę 1 385 157,00 zł,

b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 806 453,49 zł, zastępuje się kwotą 3 654 453,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

   2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 5 376 762,65 zł, zastępuje się kwotą 5 528 762,65 zł, z tego:

a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 4 861 762,65 zł, zastępuje się kwotą 5 013 762,65 zł,

b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 515 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.

   § 8. Dokonać zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

   § 9. Dokonać zmian w zestawieniu dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

   § 10. Dokonać zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

   § 11. W § 11 Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na : pkt 2 otrzymuje brzmienie ,,2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 951 694,78 zł ”. pkt 3 otrzymuje brzmienie ,,3. sfinansowanie deficytu budżetu gminy na 2018 r. w kwocie 4 644 714,03 zł ”.

   § 12. W § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do :

   2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 5 840 694,78 zł zastępuje się do wysokości 1 951 694,78 zł. pkt 3. otrzymuje brzmienie ,, 3. zaciągania kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2018 r. do wysokości 4 644 714,03 zł ”.

   § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

   § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                            Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                              Bronisław Balcerowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RGK.0007.132.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.
plik do pobrania (207kB) pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RGK.0007.132.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.
plik do pobrania (210kB) pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RGK.0007.132.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.
plik do pobrania (401kB) pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RGK.0007.132.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.
plik do pobrania (193kB) pdf

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RGK.0007.132.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.
plik do pobrania (291kB) pdf

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr RGK.0007.132.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.
plik do pobrania (380kB) pdf

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr RGK.0007.132.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.
plik do pobrania (343kB) pdf

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr RGK.0007.132.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.
plik do pobrania (319kB) pdf

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr RGK.0007.132.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.
plik do pobrania (224kB) pdf
                                                         UZASADNIENIE

Budżet gminy na br. Zwiększa się o 1 277 501,00 z tytułu dochodów własnych, oraz uzyskanej dotacji. Załącznik nr 1
DOCHODY
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
- zwiększa się o 50 000, 00 zł. wpływy z najmu składników majątkowych,
- zwiększa się o 18 000,00 zł wpływy z różnych dochodów,
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększa się o 1 200 000,00 zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększa się o 58 300,00 zł wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- zwiększa się o 200 000,00 zł wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększa się o 25 000,00 zł wpływy z tytułu uiszczania opłaty skarbowej,
- zmniejsza się o 25 353,00 zł wpływy z tytułu uiszczania opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększa się o 350 000,00 zł wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
Dz. 801 Oświata i wychowanie
- zwiększa się o 38 000,00 zł dotację otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zmniejsz się o 829 446,00 zł dotację przyznaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, pomniejszając wydatki w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie”
- zmniejsza się o 1 000,00 zł, dochody z tytułu wpłat kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień,
-zwiększa się o 7 000,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne,
- zwiększa się o 8 000,00 zł, środki pochodzące z umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z programu „EKOpiec 2018”, mający na celu dofinasowanie przedsięwzięcia pn. Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Białe Błota.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwiększa się o 179 000, 00 zł, środki z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy tj. od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”,
Załącznik nr 2
WYDATKI
Dz. 600 Transport i łączność
- zwiększa się środki 90 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do utrzymania dróg gminnych i zabezpieczenia kruszywa do uzupełnienia ubytków w drogach gruntowych,
- zwiększa się o 567 965,00 zł środki na zadania inwestycyjne takie jak:


Projekt ul. Strusiej w Murowańcu
2 000,00
Zasadnym jest zwiększenie środków na wykonacie projektu
Zakup przyczepy rolniczej 8 tonowej
15 965,00
Po dokonaniu analizy runku koniecznym jest zwiększenie środków w powyższym zadaniu
Zakup równiarki drogowej do 15 ton
 550 000,00
Nastąpiła zmiana nazwy zadania i dołożono 150 000,00 zł po dokonaniu analizy rynku konieczne jest zwiększenie środków w powyższym zadaniu


  
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
- zmniejsza się o 60 323,96 zł wydatki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- zmniejsza się o 500 000,00 zł wydatki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
Dz. 710 Działalność usługowa
- zmniejsza się o 5 965,00 zł wydatki przeznaczone na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego,
Dz. 757 Obsługa długu publicznego
- zmniejsza się 280 000,00 zł wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek,
Dz. 801 Oświata i wychowanie
- zwiększa się o 10 000, 00 zł, wydatki na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- zmniejsza się o 211 549,65 zł środki na wydatki inwestycyjne w zadaniu pn. „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie”,
- zmniejsza się o 86 120,00 zł wydatki inwestycyjne w zadaniu pn „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach”,
- zmniejsza się o 152 000,00 zł wydatki na dotację przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
-zwiększa się o 130 000,00 zł, na wydatki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
Dz. 852 Pomoc społeczna i Dz. 855 Rodzina
- z oszczędności w łącznie kwocie 65 000,00 zł na różnych wydatkach bieżących, wprowadza się wydatki na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu osobowego 7 osobowego dla Centrum Integracji i Rehabilitacji REVITA”, w kwocie 65 000,00 zł, którego statutowym zadaniem będzie, dowożenie niepełnosprawnych mieszkańców gminy, do placówek usług medycznych.
- zwiększa się o 12 000,00 zł dotację podmiotową dla żłobków niepublicznych.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zmniejsza się o 1 561 590,65 zł środki na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 277 392,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie98 807,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz
przyłączami
w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej
oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie
 1 178 585,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg
284 198,65

Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy
284 198,65

 
- zwiększa się środki o 8 000,00 zł na wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany pieców.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- kwotę 20 000,00 zł, przeznacza się na zakup mebli i sprzętu kuchennego do pomieszczeń kuchennych nowo wybudowanego budynku świetlicy wiejskiej w Cielu
- zwiększa się o 179 000,00 wydatki na zadanie inwestycyjne i zmniejsza się o 281 582,11 zł, środki na zadania inwestycyjne w powyższym dziale w następujący sposób:


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
179 000,00
 281 582,11
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
179 000,00
266 182,11
Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole
podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
179 000,00

 129 000,00

Budowa ogrodzenia Gminnego Centrum Kultury przy
ul. Grabowej w Łochowie  

190,11
Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach

136 992,00
Pozostała działalność
 0,00
15 400,00
Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach
- Pszczeli zakątek

15 400,00

 W konsekwencji dokonanych zmian zmniejszają się o 102 582,11 zł środki na wydatki inwestycyjne.
Dz. 926 Kultura fizyczna
- zmniejsza się środki o 346 288,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach”.
-zwiększa się środki o 1 670,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt boiska piłkarskiego w Cielu”.                            Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                              Bronisław BalcerowskiUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dominika Kowalska (2 stycznia 2019, 09:59:28)

Ostatnia zmiana: Dominika Kowalska (2 stycznia 2019, 10:07:24)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 479