Uchwała nr RGK.0007.133.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 21 grudnia 2018w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zmianami: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.133.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zmianami: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716) uchwala się co następuje:


    § 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 60% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej o której mowa w art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 

    § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                         Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota                                                                      Bronisław Balcerowski
                                                               Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości 60% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego, właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku. Nawiązując do rozwiązań przyjętych jak dla gruntów Skarbu Państwa w których bonifikata wynosi 60%, a także do Uchwały Nr RGK.0007.123.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży, w której to uchwale również wysokość bonifikaty określono na 60%, zasadnym jest przyjęcie bonifikaty w wysokości 60% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.


                                                      


                                                            Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota                                                                        Bronisław Balcerowski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r., poz. 67 z dnia 3.012019 r.  metryczka


Opublikował: Dominika Kowalska (2 stycznia 2019, 10:48:43)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (13 maja 2019, 10:34:39)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 483