Uchwała nr RGK.0007.136.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 21 grudnia 2018W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.136.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018


W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 ) uchwala się, co następuje:


     § 1. 1.  Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota odrębnie na następujące napoje alkoholowe: 

     1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 75; 

     2) powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – 75; 

     3) powyżej 18 % zawartości alkoholu – 75; 

      2. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Białe Błota – 45:  

     3. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Białe Błota – 75:  

     § 2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów takich jak: szkoła, przedszkole bądź inna placówka oświatowo- wychowawcza, kościół.

     § 3. Zasada określona w § 2 nie dotyczy punktów posiadających zezwolenia w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

                                                        

                                                   Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
                               

                                                               Bronisław Balcerowski                                                        UZASADNIENIE

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310, 650). Projekt uchwały został poddany konsultacją w trakcie sesji Rady Gminy dnia 21.12.2018 roku z obecnymi na sesji sołtysami.


                                                        Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota                                                                Bronisław Balcerowski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r., poz. 70 z dnia 3.012019 r.  *Wojewoda Kujawsko-Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym nr 7/2019 stwierdził nieważność uchwały- plik do pobrania (1330kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dominika Kowalska (3 stycznia 2019, 12:52:53)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (13 maja 2019, 10:14:55)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 448