Uchwała nr RGK.0007.137.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 21 grudnia 2018w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.137.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdzić plany prac na I kwartał 2019r. Komisji Stałych:

1) Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 1;

2) Skarg, Wniosków i Petycji stanowiący załącznik nr 2;

3) Budżetu i Finansów stanowiący załącznik nr 3;

4) Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska stanowiący załącznik nr 4;

5) Oświaty i Kultury stanowiący załącznik nr 5;

6) Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu stanowiący załącznik nr 6.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                  Bronisław BalcerowskiZałącznik Nr 1 do uchwały Nr RGK.0007.137.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.


Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2019 r.

Lp.

Data posiedzenia

Tematyka

1.

23.01.2019r., godz. 15.00

1.Kontrola wydatkowania środków z funduszy sołeckich w roku 2018 przeznaczonych na rozbudowę oświetlenia,

2.Sprawy bieżące,

3.Wolne wnioski i zapytania

2.

20.02.2019r., godz. 15.00

1. Kontrola wydatkowania środków na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota za okres zima 2016-2017 realizowanych przez Referat Dróg i utrzymania PSZOK,

2. Kontynuacja kontroli rozpoczętych,

3. Sprawy bieżące,

4. Wolne wnioski i zapytania 

3.

20.03. 2019r., godz. 15.00

1. Kontrola wydatkowania środków na obsługę zewnętrznej kancelarii prawnej obsługującej Urząd Gminy Białe Błota za okres XII 2018r. – II 2019r.

2. Kontynuacja kontroli rozpoczętych,

3. Sprawy bieżące,

4. Wolne wnioski i zapytaniaZałącznik Nr 2 do uchwały Nr RGK.0007.137.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.


Plan pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na I kwartał 2019r.

Lp.

Termin

Temat

1.

28.01.2019r

Godz. 15.00

1.Materiały na sesję

2.Sprawy bieżące

2.

25.02.2019r.

Godz. 15.00

1.Materiały na sesję

2.Sprawy bieżące

3.

25.03.2019r.

Godz. 15.00

1.Materiały na sesję

2.Sprawy bieżące

W razie konieczności Komisja Skarg Wniosków i Petycji odbędzie dodatkowe posiedzenie.Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RGK.0007.137.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.


Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów na I kwartał 2019 rok.

Lp.

Terminy posiedzeń Komisji

Temat posiedzenia Komisji

1.

24.01.2019r. o godz. 15.00

1. Omówienie projektów uchwał na sesję

2. Prace nad prowizorium budżetowym

3. Sprawy bieżące

2.

21.02.2019r. o godz. 15.00

1. Zapoznanie się z realizacją inwestycji i poniesionymi wydatkami na ich realizację w 2018 r i przygotowanie do realizacji inwestycji w 2019 r.

2. Sprawy bieżące

3.

21.03.2019r. o godz. 15.00

1. Wstępne zapoznanie z wykonaniem budżetu za 2018 r.

2. Przygotowanie i omówienie materiałów na sesję

3. Sprawy bieżąceZałącznik Nr 4 do uchwały Nr RGK.0007.137.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.


Plan Pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska na I kwartał 2019r.

Lp.

Termin posiedzenia

Tematyka

1.

25 I godz. 13.00

1.Analiza budżetu na rok 2019

2.Plan realizacji inwestycji drogowych 2019

3.Wolne wnioski, pytania

2.

22 II godz. 13.00

1.Informacja wójta gminy Białe Błota w sprawie wykonanych inwestycji w roku 2018

2.Plan realizacji oświetlenia 2019

3.Wolne wnioski, pytania

3.

22 III godz. 13.00

1.Ocena bezpieczeństwa drogowego na terenie gminy

2.Wolne wnioski, pytaniaZałącznik Nr 5 do uchwały Nr RGK.0007.137.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.


Plan Pracy Komisji Oświaty i Kultury na I kwartał 2019r.

Lp.

Terminy posiedzeń komisji

Temat

1.

24.01.2019r. o godz. 13.30

- Sprawozdanie z realizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie ferii 2019 roku

- Sprawy bieżące i materiały na sesję 

2.

21.02.2019r. o godz. 13.30

- Funkcjonowanie GCK - oferta programowa, plan pracy i imprez kulturalnych na rok 2019

- Sprawy  bieżące i materiały na sesję 

3.

21.03.2019r. o godz. 13.30

- Sprawozdanie z działalności  biblioteki

- Problematyka funkcjonowania jednostek oświatowych w gminie 

- Sprawy  bieżące i materiały na sesję Załącznik Nr 6 do uchwały Nr RGK.0007.137.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018 r.


Plan Pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu na I kwartał 2019r.

Lp.

Data posiedzenia

Tematyka

1.

22.01.2019r., godz. 15.00

1.Opiniowanie uchwał na sesję

2.Sprawy bieżące 

2.

19.02.2019r., godz. 15.00

1. Analiza dostępności usług medycznych dla pacjentów Centrum Medycznego Ikar oraz realizacja umowy z gminą Białe Błota

2. Opiniowanie uchwał na sesję

3. Sprawy bieżące

3.

19.03. 2019r., godz. 15.00

1. Kalendarz gminnych imprez sportowych na rok 2019

2. Sprawozdanie z organizacji ferii zimowych na Orlikach oraz przez GOPS

3. Materiały na sesję

4. Sprawy bieżące

uzasadnienie


Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym komisje przedkładają plan pracy Radzie Gminy. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia kwartalny plan pracy nie później niż na ostatniej sesji poprzedzającej kwartał objęty przedłożonym planem pracy ( § 97 ust. 1 Statutu Gminy Białe Błota). Pozostałe Komisje pracują według planów pracy przedłożonych Radzie Gminy na początku każdego kwartału ( § 66 ust 1 Statutu Gminy Białe Błota).

                                 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                  Bronisław BalcerowskiUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dominika Kowalska (3 stycznia 2019, 13:13:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 455