Uchwała nr RGK.0007.138.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 21 grudnia 2018w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i  Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia petycji Nr RGK. 1520.3.2018 dot. przywrócenia realizacji budowy ul. Cedrowej w Białych Błotach w ramach inwestycji gminnych na rok 2019, podjętej w 2013 roku.Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.: poz. 1629) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.138.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i  Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia petycji Nr RGK. 1520.3.2018 dot. przywrócenia realizacji budowy ul. Cedrowej w Białych Błotach w ramach inwestycji gminnych na rok 2019, podjętej w 2013 roku.

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.: poz. 1629) uchwala się co następuje:


§ 1. Zlecić Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia petycji Nr RGK. 1520.3.2018 dot. przywrócenia realizacji budowy ul. Cedrowej w Białych Błotach w ramach inwestycji gminnych na rok 2019, podjętej w 2013 roku.

§ 2. 1. Komisja dokona analizy podnoszonych przez skarżących zarzutów.

2. Stanowisko wypracowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji zostanie przedłożone Radzie Gminy na kolejnej sesji rady gminy Białe Błota.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                 Bronisław Balcerowski


uzasadnienie


W związku ze złożoną petycją przez mieszkańców Gminy Białe Błota dot. przywrócenia realizacji budowy ul. Cedrowej w Białych Błotach w ramach inwestycji gminnych na rok 2019, podjętej w 2013 roku. Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
                                Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                 Bronisław Balcerowski


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dominika Kowalska (3 stycznia 2019, 13:34:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 437