Uchwała nr RGK.0007.139.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 21 grudnia 2018w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK. 1510.4.2018 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.: poz. 1629) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.139.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK. 1510.4.2018 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.: poz. 1629) uchwala się co następuje:


§ 1. Zlecić Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenie skargi Nr RGK. 1510.4.2018 na działalność Wójta Gminy Białe Błota w przedmiocie sposobu obliczania podatków.

§ 2. 1. Komisja dokona analizy podnoszonych przez skarżących zarzutów.

2. Stanowisko wypracowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji zostanie przedłożone Radzie Gminy na kolejnej sesji rady gminy Białe Błota.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                           Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                           Bronisław Balcerowski
uzasadnienie


W związku ze złożoną skargą przez mieszkańców Gminy Białe Błota na działalność Wójta Gminy Białe Błota podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

                                               Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                Bronisław Balcerowski


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dominika Kowalska (3 stycznia 2019, 13:41:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 467