Uchwała nr RGK.0007.140.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 21 grudnia 2018w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia petycji Nr RGK. 1520.4.2018 dot. inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Stokrotki Polnej w Zielonce.Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.: poz. 1629) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.140.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia petycji Nr RGK. 1520.4.2018 dot. inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Stokrotki Polnej w Zielonce.

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.: poz. 1629) uchwala się co następuje:


    § 1. Zlecić Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenie petycji Nr RGK. 1520.4.2018 dot. inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Stokrotki Polnej w Zielonce 

   § 2. 1. Komisja dokona analizy podnoszonych przez skarżących zarzutów. 2. Stanowisko wypracowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji zostanie przedłożone Radzie Gminy na kolejnej sesji rady gminy Białe Błota. 

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                         Bronisław Balcerowski

                                                        UZASADNIENIE


W związku ze złożoną petycją przez mieszkańców Gminy Białe Błota dot. inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Stokrotki Polnej w Zielonce, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.                                                               Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                         Bronisław Balcerowski

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dominika Kowalska (3 stycznia 2019, 13:49:08)

Ostatnia zmiana: Dominika Kowalska (16 stycznia 2019, 13:18:43)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 468