NULL string(0) ""

Uchwała nr RGK.0007.141.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 grudnia 2018w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018- 2024. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693 ), art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.141.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 grudnia 2018


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018- 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693 ), art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:


   § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

   § 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

   § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

   § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
                                                                                              Bronisław BalcerowskiZałącznik nr 1 do uchwały 
RGK.0007.141.2018
z dnia 2018-12-31
plik do pobrania 1 (3384kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały 
RGK.0007.141.2018
z dnia 2018-12-31
plik do pobrania 2 (161kB) pdf


                                                               OBJAŚNIENIE

                                              Do Wieloletniej Prognozy Finansowej

                                             Gminy Białe Błota na lata 2018-2024


Zmiany w WPF na lata 2018-2024, a dotyczące 2018 r. wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.90.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. i Nr SG.0050.91.2018 r. z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr RGK.0007.132.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. 

Budżet gminy po zmianach wynosi: 

    1) Dochody                                106 416 267,44 zł

    2) Wydatki                                 113 560 981,47 zł

    3) Deficyt                                       7 144 714,03 zł

    4) Źródła finansowania deficytu:

        a) Wolne środki                       2 500 000,00 zł,

        b) kredyt długoterminowy       4 644 714,03 zł.


Po dokonanych zmianach w budżecie gminy na 2018 r. uległa zmianie wysokość deficytu z kwoty 10 889 000,00 zł na kwotę 7 144 714,03 zł. Źródłem sfinansowania są wolne środki w wysokości 2 500 000,00 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 4 644 714,03 zł.
Zmniejsza się prognozowana kwota długu w 2018 r. i latach następnych. W 2018 r. z kwoty
39 244 667,82 zł do kwoty 35 500 381,85 zł. Zmniejszone zostały również planowane kwoty spłat rat pożyczek i kredytów w kolejnych latach.


Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF 


W 2018 r. kwoty limitów na przedsięwzięcia inwestycyjne wynikają z wielkości ujętych w budżecie gminy na 2018 r.

W poz. 1.3.2.1 ,, Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską ” zmienia się okres realizacji do 2019 r. i limit 2019 r. kwota 28 017,00 zł, (budowa zewnętrznej instalacji gazu do świetlicy),


W poz. 1.3.2.3 ,, Budowa budynku - sportowo-świetlicowego w Przyłękach ” zmienia się okres realizacji do 2019 r. i limit 2019 r. kwota 14 300,00 zł, (budowa uzupełnienia wentylacji sali gimnastycznej w budynku oraz nadzór inwestorski),


W poz. 1.3.2.5 ,, Projekt i budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie ” limit 2018 r. kwotę 335 178,00 zastępuje się kwotą 23 370,00


W poz. 1.3.2.12 ,, Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu ‘’ limit 2018 r. kwotę 671 258,00 zastępuje się kwotą 2 045 658,00


W poz. 1.3.2.14 ,,Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Kraj. ‘’ limit 2018 r. kwotę 171 500,00 zastępuje się kwotą 71 500,00


Wprowadza się przedsięwzięcia pn :

- ,, Zakup pługa do odśnieżania (koparko-ładowarka VOLVO BL71) ” okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 25 000,00 zł , limit 2018 r. 10 000,00 zł, limit 2019 r. 15 000,00 zł,

- ,, Zakup przyczepy rolniczej 8 tonowej ” okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 111 930,00 zł, limit 2018 r.  55 965,00 zł, limit 2019 r. 55 965,00 zł,

Na w/w przedsięwzięcia w najbliższych dniach zostaną wyłonieni wykonawcy i zostaną podpisane umowy z terminem realizacji na 2019 r.
                                                                                Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
                                                                                              Bronisław Balcerowski

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dominika Kowalska (7 stycznia 2019, 11:47:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 508