Uchwała nr XXIII/323/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2004zmieniająca uchwałę Nr XVI/231/2004 Rady Gminy Białe Błota w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Białe BłotaNa podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami : Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.34 ust.6, art.37 ust.2 pkt 1, art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r., r., Nr 46, poz.543 ze zmianami : Dz.U z 2000r. Nr 6, poz.70, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz.1800,z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271 Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058, z 2003 r., Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.720, Nr 80, poz.721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124, z 2004 r., Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870 , Nr 92, poz.880, Nr 141, poz.1492 )

Uchwała nr XXIII/323/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2004


zmieniająca uchwałę Nr XVI/231/2004 Rady Gminy Białe Błota w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Białe Błota

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami : Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.34 ust.6, art.37 ust.2 pkt 1, art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r., r., Nr 46, poz.543 ze zmianami : Dz.U z 2000r. Nr 6, poz.70, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz.1800,z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271 Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058, z 2003 r., Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.720, Nr 80, poz.721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124, z 2004 r., Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870 , Nr 92, poz.880, Nr 141, poz.1492 )


          Rada   Gminy

  uchwala, co następuje :

 

                                                                   

 

§ 1. W uchwale Nr XVI/231/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Białe Błota  § 4 otrzymuje brzmienie:§4.Wyrazić zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy Białe Błota bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Białe Błota, wymienionych w § 2  na rzecz najemców tych lokali w wys. 98 % ceny lokalu, w terminie do 30 czerwca  2005 r., a w wys. 90 % ceny lokalu w terminie od 1 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2006 r. ”                                                                   

 

  §  2. Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                

 

Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (9 grudnia 2004, 10:56:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2766