Uchwała nr XXIII/324/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2004w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania posiadanej działki Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r., Nr 46, poz.543 ze zmianami : Dz.U z 2000r. Nr 6, poz.70, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz.1800,z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271 Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058, z 2003 r., Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.720, Nr 80, poz.721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124, z 2004 r., Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870 , Nr 92, poz.880, Nr 141, poz.1492 )

Uchwała nr XXIII/324/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania posiadanej działki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r., Nr 46, poz.543 ze zmianami : Dz.U z 2000r. Nr 6, poz.70, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz.1800,z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271 Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058, z 2003 r., Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.720, Nr 80, poz.721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124, z 2004 r., Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870 , Nr 92, poz.880, Nr 141, poz.1492 )


                                                             Rada   Gminy

                                                      uchwala,  co następuje :

 

 

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki nr 483 o pow. 0,0120 ha położonej w Białych Błotach, stanowiącej własność Gminy Białe Błota, właścicielowi działki przyległej o nr 484/30, określonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

     

§ 2. Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

     

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota

 

 

 

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                               

                                                                                                Bronisław Balcerowski                                  

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (9 grudnia 2004, 10:58:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2904