Uchwała nr XXIII/325/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2004w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 5 ust.1, art.6 ust 12, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291,)

Uchwała nr XXIII/325/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 5 ust.1, art.6 ust 12, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291,)


 

Rada Gminy

uchwala , co następuje

 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2  powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -  3,52 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych -  0,49 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,50 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  3,60 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3 -7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały, z tym że, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody - 0,5 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3 -7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały.

 

§ 2. 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2.        Jako inkasentów podatku od nieruchomości wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota.

 

3.        Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości  4 % wielkości   pobranego podatku.

§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony przeciwpożarowej stanowiące własność Gminy Białe Błota i nie oddane w trwały zarząd, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

     § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2005 r. i ma zastosowanie w roku 2005.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (9 grudnia 2004, 11:03:41)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (9 grudnia 2004, 11:07:44)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2570