Uchwała nr XXIII/326/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2004w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2005r. oraz poboru tego podatkuNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 4 ust. 5, art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zmianami: z 2002 r. Nr 216, poz. 1826)

Uchwała nr XXIII/326/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2005r. oraz poboru tego podatku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 4 ust. 5, art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zmianami: z 2002 r. Nr 216, poz. 1826)


 

Rada Gminy

uchwala, co następuje

 

§ 1. Do celów obliczenia podatku leśnego za 2005 rok na terenie Gminy Białe Błota  obniżyć średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną na podstawie odpowiedniego Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do kwoty 86,69 zł za 1 m3.

         § 2. 1. Zarządzić pobór podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2.        Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota.

3.        Ustalić wynagrodzenie za inkaso  w wysokości  4 % pobranego podatku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i ma zastosowanie w roku 2005.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

 

Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (9 grudnia 2004, 11:06:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2677