Uchwała nr XXIII/327/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2004w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2005 rok oraz poboru tego podatku.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami:. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 6 ust.3, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zmianami: z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568)

Uchwała nr XXIII/327/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2005 rok oraz poboru tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami:. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 6 ust.3, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zmianami: z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568)


Rada Gminy

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Do celów obliczenia podatku rolnego za 2005 rok na obszarze Gminy Białe Błota obniżyć średnią cenę skupu żyta, ustaloną na podstawie odpowiedniego  Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do kwoty 22,60 zł za 1 kwintal.

§ 2. 1.Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2.Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota.

3. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości  4 % pobranego podatku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r i ma zastosowanie w roku 2005.

 

                     Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

 

                                                                                                      Bronisław Balcerowski

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (9 grudnia 2004, 11:09:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2624