Uchwała nr XXIII/329/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2004w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art.19 pkt.1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002r.Nr 9,poz.84 ze zmianami: z 2002 r. nr 200, poz. 1683, z 2003 r. nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291,)

Uchwała nr XXIII/329/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art.19 pkt.1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002r.Nr 9,poz.84 ze zmianami: z 2002 r. nr 200, poz. 1683, z 2003 r. nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291,)


Rada Gminy

uchwala, co następuje :

 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Białe Błota w następującej wysokości:

1)       przy sprzedaży z pojazdów samochodowych, konnych, przyczep,

platform – 25,00

 2)     przy sprzedaży ze stołów , skrzynek, wózków ręcznych i koszy - 6,00 zł

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady poboru opłaty targowej:

1)       poboru opłaty targowej dokonuje się w drodze inkasa,

2)       na inkasentów opłaty targowej wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota,

3)       opłata targowa płatna jest do rąk inkasenta za pokwitowaniem i podlega w całości przekazaniu przez inkasenta na rachunek Gminy Białe Błota w terminie do 30 dni od dnia jej pobrania.

         2.Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 4 % wpływów z opłaty targowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i ma zastosowanie w roku 2005.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

 

Bronisław Balcerowski

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (9 grudnia 2004, 11:14:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2654