Uchwała nr XXIII/331/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2004w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002r.Nr 9, poz.84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291,) art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993r. Nr.94, poz.431 z zmianami: z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zmianami: z 2002 r. Nr 216, poz. 1826)

Uchwała nr XXIII/331/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002r.Nr 9, poz.84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291,) art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993r. Nr.94, poz.431 z zmianami: z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zmianami: z 2002 r. Nr 216, poz. 1826)


Rada Gminy

uchwala, co następuje :

 

      § 1. Wprowadza się wzory formularzy niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1) Dla podatku od nieruchomości

a)        Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)- załącznik nr 1

b)        Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - załącznik nr 2

c)        Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) - załącznik nr 3

d)       Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) - załącznik nr 4

2) Dla  podatku rolnego

a)        Deklaracja na podatek rolny (DR-1) - załącznik nr 5

b)        Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) - załącznik nr 6

c)        Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) - załącznik nr 7

d)        Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) - załącznik nr 8

3) Dla podatku leśnego

a)        Deklaracja na podatek leśny (DL-1) - załącznik nr 9

b)        Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) - załącznik nr 10

c)        Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) - załącznik nr 11

d)      Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) - załącznik nr 12

 

 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Białe Błota Nr XIII/201/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

      § 4. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i ma zastosowanie w roku 2005.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

    Bronisław Balcerowski

 

 Załącznik 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) (108kB) pdf

 Załącznik 2 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) (107kB) pdf

 Załącznik 3 Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) (73kB) pdf

 Załącznik 4 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) (82kB) pdf

 Załącznik 5 Deklaracja na podatek rolny (DR-1) (96kB) pdf

 Załącznik 6 Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) (101kB) pdf

 Załącznik 7 Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) (69kB) pdf

 Załącznik 8 Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) (84kB) pdf

 Załącznik 9 Deklaracja na podatek leśny (DL-1) (91kB) pdf

 Załącznik 10 Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) (96kB) pdf

 Załącznik 11 Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) (62kB) pdf

 Załącznik 12 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) (73kB) pdf

  

 

 

 

 

___________________________________

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (9 grudnia 2004, 11:21:51)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (12 stycznia 2005, 11:05:18)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3034