NULL string(0) ""

Uchwała nr RGK.0007.140.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2013w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 , lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.140.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 , lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 73 482 000,00 zł , z tego: 
a) dochody bieżące na kwotę 61 183 177,00 zł, 
b) dochody majątkowe na kwotę 12 298 823,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 75 646 442,00zł, z tego: 
a) wydatki bieżące na kwotę 50 818 006,00 zł, 
b) wydatki majątkowe na kwotę 24 826 436,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. W wydatkach bieżących gminy ustala się rezerwy na kwotę 315 800,00 zł z tego: 
a) rezerwa ogólna 190 000,00 zł, 
b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 125 800,00 zł.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 164 442,00 zł , zostanie sfinansowany przychodami: 
1) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2 164 442,00 zł.
§ 4. Określa się zadania inwestycyjne na 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych: 
1) przychodów 7 998 794,00 zł, 
2) rozchodów 5 834 352,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2014 rok w wysokości 13 698 789,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5, 5a, 5b, 5c. 
§ 7. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy 
a) dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 3 355 843,00 zł, z tego: 
- dotacja podmiotowa – samorządowe instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 012 500,00 zł 
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 2 343 343,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1 863 960,00 zł, z tego: 
- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 713 960,00 zł, 
- dotacja celowa - stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu na łączną kwotę 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.
§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 318 071,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a. 
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 53 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.
§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł. 
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2014 r. na kwotę 10 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2014 r. na kwotę 270 000,00 zł.
§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
§ 11. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 
§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł, 
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 164 442,00 zł, 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 834 352,00 zł.
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł (słownie: trzymilionyzłotych), 
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 164 442,00 zł (słownie: dwamilionystosześćdziesiątczterytysiące czterystaczterdzieścidwazłote), 
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 5 834 352,00 zł, 
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 600 000,00 zł, 
5) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załacznikach Nr 5, 5a, 5b, 5c. 
6) dokonywania zmian w budżecie polegających na: 
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.
7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym. 
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Załączniki:
uzasadnienie (244kB) pdf
Załącznik nr 1 (288kB) pdf
Załącznik nr 2 (402kB) pdf
Załącznik nr 3 (164kB) pdf
Załącznik nr 4 (20kB) pdf
Załącznik nr 5 (31kB) pdf
Załącznik nr 5a (31kB) pdf
Załącznik nr 5b (30kB) pdf
Załącznik nr 5c (31kB) pdf
Załącznik nr 6 (41kB) pdf
Załącznik nr 7 (105kB) pdf
Załącznik nr 7a (121kB) pdf
Załącznik nr 7b (36kB) pdf
Załącznik nr 8 (34kB) pdf
Załącznik nr 9 (95kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
47 z dnia 2014-01-07

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (31 grudnia 2013, 10:50:10)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (6 marca 2014, 11:40:35)
Zmieniono: aktualiz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1417