Uchwała nr RGK.0007.150.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2013w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.150.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238) uchwala się co następuje:


Rozdział 1.
Przepisy ogólne 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota uchwalonego uchwałą nr XLVI/504/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2010r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota. 
2. Integralną część uchwały stanowi: 
1) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1 do uchwały, 
2) lista nieuwzględnionych uwag oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2 do uchwały 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, jako załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy i warunki. 
2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami wykonawczymi i odrębnymi. 
§ 4. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, określony jest symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie poszczególnych terenów według oznaczeń legendy rysunku planu. 
§ 5. Na rysunku planu obowiązują: 
1. granica obszaru objętego planem, 
2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
3. nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4. symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
Rozdział 2.
Tytuł 
§ 6. 1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. 
2. Przeznaczenie terenów: 
1) w granicach planu wyznacza się tereny: 
a) zieleni urządzonej, o symbolu – ZP, 
b) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej, o symbolu – P/U, 
c) zabudowy usługowej, o symbolu – U, 
d) infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, o symbolu – E, 
e) leśne, o symbolu – ZL, 
f) tereny dróg publicznych lokalnych, o symbolu – KD-L, 
g) tereny dróg wewnętrznych, o symbolu – KDW,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego obsługą, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie z liniami zabudowy, określonymi na rysunku planu, w sposób umożliwiający zharmonizowanie obiektów z otaczającym krajobrazem,
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności form krajobrazowych, w tym zachowanie istniejących form ukształtowania terenu oraz zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych. 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych lub budowlanych na obiekt, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy zastosować się do przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: wymagana szczególna dbałość o wysoką jakość estetyczną elementów wyposażenia przestrzeni publicznych, m.in. obiektów małej architektury, oświetlenia, w zakresie wykonania nawierzchni, itp. 
7. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów: 
1) obowiązuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakości architektoniczno-estetycznej zgodnie z zasadami określonymi w ustaleniach szczegółowych, 
2) utrzymuje się istniejące zainwestowanie zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszcza się ich przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty na warunkach dotyczących nowej zabudowy, w zakresie parametrów technicznych budynku, 
3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków z zachowaniem kontynuacji dotychczasowej wysokości budynków z tolerancją wysokości do ±15%, 
4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków z zachowaniem kontynuacji dotychczasowych linii zabudowy, 
5) dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów istniejących budynków dopuszcza się realizację połaci dachowych uwzględniając dotychczasową kolorystykę, pokrycie dachu oraz kąt nachylenia połaci dachowych z tolerancją do ±10°, 
6) dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów istniejących budynków dopuszcza się realizację inwestycji uwzględniając dotychczasowe funkcje, 
7) na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Bydgoszcz-Szwederowo, ograniczenie wysokości obiektu obejmuje także umieszczone na nim urządzenia min. anteny, reklamy, 
8) wskaźniki zagospodarowania terenów – określone w ustaleniach szczegółowych.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych: teren objęty planem znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, obowiązują nakazy i zakazy wynikające z ustanowienia obszaru chronionego. 
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie ustala się. 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń infrastruktury technicznej, 
2) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji, 
3) obowiązuje wydzielenie na terenie działki budowlanej minimum 1 miejsca parkingowego na 200 m2 powierzchni usługowej oraz minimum 1 miejsca parkingowego na 500 m2 powierzchni produkcyjnej oraz minimum 1 miejsca parkingowego na 1000 m2 powierzchni magazynowej, 
4) szczegółowe rozwiązania geometrii ulic i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy postojowe) należy opracować w projektach budowlanych inwestycji, 
5) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę - zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
7) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej: 
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenia ścieków do szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych,
8) odprowadzanie wód opadowych do gruntu, do czasu zrealizowania kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z terenów dróg i parkingów do gruntu po uprzednim podczyszczeniu, 
9) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz – zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną – dopuszcza się wykorzystanie urządzeń zasilanych gazem, energią elektryczną lub innych paliw, w tym pochodzących ze źródeł energii odnawialnej, z zachowaniem normatywnych wartości emisji spalin do atmosfery, określonych w przepisach odrębnych i szczególnych, 
11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a) zwiększenie mocy przez odbiorców zasilanych z abonenckich stacji transformatorowych należy przewidzieć z istniejących urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie, 
b) ustala się wariantowe zasilanie dla nowych inwestycji w granicach terenów oznaczonych symbolami 2P/U, 4P/U, 5P/U, 6P/U, 7P/U, 8P/U, 9P/U, 10P/U, 11P/U i 12P/U: 
- w przypadku zagospodarowania każdego z tych terenów przez nowego inwestora o znacznym zapotrzebowaniu mocy przyłączeniowej, zasilanie z abonenckich stacji transformatorowych, zasilanych abonenckimi kablami średniego napięcia (SN) z projektowanych złączy kablowych SN lub wyprowadzonymi bezpośrednio z GPZ WN/SN; stacje abonenckie lokalizować na terenach przyłączanych podmiotów, 
- w przypadku podziału każdego lub niektórych z w/w terenów na działki budowlane i zagospodarowanie ich przez kilku inwestorów o niewielkim zapotrzebowaniu mocy przyłączeniowej na działkę, zasilanie z projektowanych stacji transformatorowych własności przedsiębiorstwa energetycznego; ze stacji transformatorowych wyprowadzić linie kablowe niskiego napięcia (nn), w tym abonenckie, do poszczególnych odbiorców, 
- w przypadku podziału terenu na działki, gdy zaistnieje potrzeba poboru mocy rzędu ok. 100 kW przez pojedynczych inwestorów należy dodatkowo na działkach tych inwestorów wybudować stacje transformatorowe abonenckie, 
- w granicach opracowania planu dopuszcza się możliwość posadowienia złączy kablowych średniego napięcia.
12) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji; podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez kanalizację teletechniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
13) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych: 
a) gromadzenie odpadów w zamykanych, przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników w sposób zorganizowany zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach. 
13. Wysokości stawek procentowych służących naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 
a) na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych – 0,1%; 
b) na terenach przeznaczonych do realizacji celów niepublicznych - 30%.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe - zasady zagospodarowania obowiązujące na poszczególnych terenach objętych planem 
§ 7. Teren oznaczony symbolem 1ZP przeznacza się na cel zieleni urządzonej; obowiązują następujące ustalenia; dopuszcza się realizację obiektów małej architektury włącznie z urządzeniami i infrastrukturą sportową. 
§ 8. Teren oznaczony symbolem 2P/U przeznacza się na cel obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej; obowiązują następujące ustalenia: 
1) wysokość bryły obiektów kubaturowych maksymalnie 12m, oraz do trzech kondygnacji naziemnych, 
2) dachy o nachyleniu od 1,5° do 50°, 
3) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych, 
4) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi, 
5) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu, 
6) dopuszcza się wydzielenie parkingu i realizację obiektów małej architektury i zieleni ozdobnej, 
7) minimum 10% powierzchni działki należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna), 
8) powierzchnia zabudowy kubaturowej do 50% powierzchni działki budowlanej, 
9) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,5.
§ 9. Teren oznaczony symbolem 3U przeznacza się na cel zabudowy usługowej; obowiązują następujące ustalenia: 
1) wysokość bryły obiektów kubaturowych maksymalnie 12m, oraz do trzech kondygnacji naziemnych, 
2) dachy o nachyleniu od 1,5° do 50°, 
3) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych, 
4) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi, 
5) dopuszcza się wydzielenie parkingu i realizację obiektów małej architektury oraz zieleni ozdobnej, 
6) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu, 
7) minimum 10% powierzchni działki należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna), 
8) powierzchnia zabudowy kubaturowej do 50% powierzchni działki budowlanej, 
9) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,0, 
10) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.
§ 10. Teren oznaczony symbolem 4P/U przeznacza się na cel obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej; obowiązują następujące ustalenia: 
1) wysokość bryły obiektów kubaturowych maksymalnie 12m, oraz do trzech kondygnacji naziemnych, 
2) dachy o nachyleniu od 1,5° do 50°, 
3) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych, 
4) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi, 
5) dopuszcza się budowę garaży o wysokości maksymalnie 9 m i dwóch kondygnacji naziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej, 
6) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych na stropie najwyższej kondygnacji budynku garażowego, 
7) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu, 
8) dopuszcza się wydzielenie parkingu i realizację obiektów małej architektury i zieleni ozdobnej, 
9) minimum 10% powierzchni działki należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna), 
10) powierzchnia zabudowy kubaturowej do 70% powierzchni działki budowlanej, 
11) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,5.
§ 11. Teren oznaczony symbolem 5P/U przeznacza się na cel obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej; obowiązują następujące ustalenia: 
1) wysokość bryły obiektów kubaturowych maksymalnie 12m, oraz do trzech kondygnacji naziemnych, 
2) dachy o nachyleniu od 1,5° do 50°, 
3) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych, 
4) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi, 
5) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu, 
6) dopuszcza się wydzielenie parkingu i realizację obiektów małej architektury i zieleni ozdobnej, 
7) minimum 10% powierzchni działki należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna), 
8) powierzchnia zabudowy kubaturowej do 90% powierzchni działki budowlanej, 
9) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,5.
§ 12. Teren oznaczony symbolem 6P/U przeznacza się na cel obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej; obowiązują następujące ustalenia: 
1) wysokość bryły obiektów kubaturowych maksymalnie 12m, oraz do trzech kondygnacji naziemnych, 
2) dachy o nachyleniu od 1,5° do 50°, 
3) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych, 
4) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi, 
5) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu, 
6) dopuszcza się wydzielenie parkingu i realizację obiektów małej architektury i zieleni ozdobnej, 
7) minimum 10% powierzchni działki należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna), 
8) powierzchnia zabudowy kubaturowej do 50% powierzchni działki budowlanej, 
9) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,5.
§ 13. Tereny oznaczone symbolami 7P/U i 8P/U przeznacza się na cel obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej; obowiązują następujące ustalenia: 
1) wysokość bryły obiektów kubaturowych maksymalnie 12m, oraz do trzech kondygnacji naziemnych, 
2) dachy o nachyleniu od 1,5° do 50°, 
3) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych, 
4) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi, 
5) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu, 
6) dopuszcza się wydzielenie parkingu i realizację obiektów małej architektury i zieleni ozdobnej, 
7) minimum 10% powierzchni działki należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna), 
8) powierzchnia zabudowy kubaturowej do 50% powierzchni działki budowlanej, 
9) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,5.
§ 14. Teren oznaczony symbolem 9P/U przeznacza się na cel obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej; obowiązują następujące ustalenia: 
1) wysokość bryły obiektów kubaturowych maksymalnie 12m, oraz do trzech kondygnacji naziemnych, 
2) dachy o nachyleniu od 1,5° do 50°, 
3) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych, 
4) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi, 
5) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu, 
6) dopuszcza się wydzielenie parkingu i realizację obiektów małej architektury i zieleni ozdobnej, 
7) minimum 10% powierzchni działki należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna), 
8) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki budowlanej, 
9) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,5.
§ 15. Teren oznaczony symbolem 10P/U przeznacza się na cel obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej; obowiązują następujące ustalenia: 
1) wysokość bryły obiektów kubaturowych maksymalnie 12m, oraz do trzech kondygnacji naziemnych, 
2) dachy o nachyleniu od 1,5° do 50°, 
3) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych, 
4) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi, 
5) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu, 
6) dopuszcza się wydzielenie parkingu i realizację obiektów małej architektury i zieleni ozdobnej, 
7) minimum 10% powierzchni działki należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna), 
8) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki budowlanej, 
9) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,5.
§ 16. Tereny oznaczone symbolami 11P/U i 12P/U przeznacza się na cel obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej; obowiązują następujące ustalenia: 
1) wysokość bryły obiektów kubaturowych maksymalnie 12m, oraz do trzech kondygnacji naziemnych, 
2) dachy o nachyleniu od 1,5° do 50°, 
3) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych, 
4) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi, 
5) opuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu, 
6) dopuszcza się wydzielenie parkingu i realizację obiektów małej architektury i zieleni ozdobnej, 
7) minimum 10% powierzchni działki należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna), 
8) powierzchnia zabudowy kubaturowej do 50% powierzchni działki budowlanej, 
9) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,5.
§ 17. Tereny oznaczone symbolami 13ZL i 14ZL przeznacza się na cel leśny; 
§ 18. Tereny oznaczone symbolami 15E, 16E, 17E przeznacza się na cel infrastruktury technicznej – elektroenergetyka; 
§ 19. Tereny oznaczone symbolami KD-L1 i KD-L2 przeznacza się na cel drogi publicznej lokalnej; obowiązują następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem, 
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi, 
3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu, 
4) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, 
b) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
§ 20. Tereny oznaczone symbolami KDW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5 i KDW6 przeznacza się na cel drogi wewnętrznej, obowiązują następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi, 
2) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu, 
b) dopuszcza się realizację drogi w układzie jednoprzestrzennym, 
c) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
Rozdział 4.
Przepisy końcowe 
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 
§ 22. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
§ 23. W granicach objętych niniejszą uchwałą traci moc uchwała nr XVI/168/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2008r. w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota. 
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Uzasadnienie
Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzono w związku z realizacją uchwały RGK.0007.77.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota. 
Plan został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren na którym zlokalizowany jest Zakład Elektromechaniczny „BELMA”. 
Plan miejscowy stanowi zmianę fragmentu obowiązującego planu miejscowego, przyjętego uchwałą Nr XVI/168/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2008 r., ogłoszonego w Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 19 marca 2008 r., Nr 45, poz. 674. 
Sporządzenie nowego planu miejscowego było uzasadnione umożliwieniem swobodnej rozbudowy obiektów zlokalizowanych na przedmiotowym terenie, w związku z rozwojem firmy i planami budowy kolejnych obiektów produkcyjnych. 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.  U. Nr  199, poz.  1227, z późn. zm.) w trakcie sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w obrębie ewidencyjnym Białe Błota przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 w/w ustawy, a zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie zgodnie z art. 53 uzgodniono z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ponadto zgodnie z art. 54 ust 1 w/w ustawy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą został pozytywnie zaopiniowany przez w/w organy. 
Przy opracowaniu powyższego dokumentu  zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego. Przy opracowaniu powyższej prognozy zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego. Zgodnie z 17 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko podano do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania projektu planu i możliwości składania wniosków do w/w dokumentu, a także o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy. Wnioski do planu zbierane były w okresie od 26 lutego    2013 r. do 27 marca 2013 r. 
Ponadto zgodnie z art. 17, pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) podano do  publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 października 2013 r. do 20 listopada 2013 r. oraz w ustawowo określonym terminie zgłaszania uwag do projektu planu miejscowego tj. do dnia 10 grudnia 2013 r. nie wpłynęły żadne uwagi. W związku z tym nie zaistniała konieczność dokonania czynności, o których mowa w art. 17, pkt 12 i 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota listy nieuwzględnionych uwag. 
Uchwalając zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota stwierdza się, że przedmiot i zakres planu jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota”, przyjętego uchwałą Rady Gminy Białe Błota Nr XLVI/504/2010 z dnia 28 maja 2010 r. 
Wobec powyższego zaistniały okoliczności prawne pozwalające na uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota i zakończenie procedury formalno-prawnej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Załączniki:
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4237 z dnia 2013-12-31

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (31 grudnia 2013, 11:39:54)

Ostatnia zmiana: Natalia Zielińska (2 stycznia 2014, 10:11:16)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1386