Uchwała nr RGK.0007.151.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2013w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 14 ust. 1, art 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.151.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 14 ust. 1, art 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238) uchwala się co następuje:


§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/161/2000 Rady Gminy Białe Błota, z dnia 05 czerwca 2000 r., ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 83, poz. 634 z dnia 30 października 2000 r. dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota tj. w granicach obszaru przedstawionego w załączniku graficznym do niniejszej uchwały na mapie w skali 1:1000. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Uzasadnienie
Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/161/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 05 czerwca 2000 r., ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 83, poz. 634 z 2000 r., umożliwi dostosowanie linii zabudowy do obwiązujących norm odległościowych od lasu. 
Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy wykonał analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu oraz wykonał analizę zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Uchwały nr XLVI/504/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Załącznik:
Załącznik (1182kB) pdf

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (31 grudnia 2013, 11:43:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1426