NULL string(0) ""

Uchwała nr RGK.0007.155.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2013w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.Na podstawie art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy z 2013 roku, pozycja 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.155.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Na podstawie art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy z 2013 roku, pozycja 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, według treści załącznika do niniejszej uchwały. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Uzasadnienie
Kwotę 268 498,00 zł przyjmuje się jako wydatki niewygasające z końcem 2013 roku. Szczegółowe uzasadnienie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania przedstawia się następująco: W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - kwotę 119 808,00 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2013 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na projekt i budowę kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic: Chełmskiej, Cedrowej, Chmielnej, Chmielarskiej, Cynowej, Czajczej, Ulanej, Zeusa, Drzewnej, Daliowej, Dalekiej, Żaków, Całej, Duńskiej, Gwarnej, Literackiej, Olchowej, Żeńców, Kadetów, Parkowej, Pieszej, Nizinnej, Betonowej, Altanowej, Sobótki w Białe Botach. Z uwagi na trwającą do chwili obecnej procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych decyzji w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy niemożliwym jest uzyskanie decyzji drogowej zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej w bieżącym roku, wobec czego nie jest możliwe wykonanie całego zakresu zadania inwestycyjnego do końca 2013 roku. Umowa nr ZP.272.17.2011 została zawarta w dniu 22 kwietnia 2011 roku z firmą: Kontrakt Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o.. Umowa nr ZP.272.18.2011 została zawarta w dniu 22 kwietnia 2011 roku z firmą: „Agador” s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow. Termin dokonania wydatku najpóźniej do 30 czerwca 2014 roku. - kwotę 19 471,00 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2013 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na projekt i budowę nawierzchni drogi ul. Zagajnikowej w Prądkach. W dniu 12 grudnia 2013 roku Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 16 grudnia 2013 roku została zawarta umowa nr I.2721.26.2013.ZP2 z firmą: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr. Termin dokonania wydatku najpóźniej do 30 czerwca 2014 roku. - kwotę 19 471,00 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2013 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na projekt i budowę nawierzchni drogi ul. Azalowej w Białych Błotach. W dniu 12 grudnia 2013 roku Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 16 grudnia 2013 roku została zawarta umowa nr I.2721.25.2013.ZP2 z firmą: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr. Termin dokonania wydatku najpóźniej do 30 czerwca 2014 roku. - kwotę 25 830,00 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2013 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na projekt i budowę nawierzchni ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu. Z uwagi na trwającą do chwili obecnej procedurę związaną z uzyskaniem zezwolenia na odprowadzanie wód deszczowych do zbiornika, którym właścicielem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy nie jest możliwe uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w umownym terminie. Umowa nr I.2720.14.2013.ZP2 została zawarta w dniu 20 maja 2013 roku z firmą: Inwestor Konin Pracownia Projektowa. Termin dokonania wydatku najpóźniej do 30 czerwca 2014 roku. - kwotę 14 900,00 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2013 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na projekt i budowę nawierzchni ul. Czekoladowej w Białych Błotach. Z uwagi na trwającą do chwili obecnej procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych decyzji w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy niemożliwym jest uzyskanie decyzji drogowej zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej w bieżącym roku, wobec czego nie jest możliwe wykonanie całego zakresu zadania inwestycyjnego do końca 2013 roku. Umowa nr ZP.272.17.2011 została zawarta w dniu 22 kwietnia 2011 roku z firmą: Kontrakt Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o. Termin dokonania wydatku najpóźniej do 30 czerwca 2014 roku. - kwotę 69 018,00 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2013 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę drogi dojazdowej do spopielani zwłok od drogi krajowej nr 10. Z uwagi na zbyt późne wprowadzenie zadania inwestycyjnego do budżetu gminy Białe Błota oraz niekorzystne warunki atmosferyczne i niedostarczenie niezbędnych materiałów do wykonania drogi przez firmę Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska” Sp. z o.o., ul. Czarna Droga 45, 85 – 220 Bydgoszcz niemożliwe jest wykonanie całego zakresu zadania inwestycyjnego do końca 2013 roku. Prace zostają wykonywane na podstawie umowy nr I.27.21.24.2013.ZP2 z dnia 02 grudnia 2013 roku. Termin dokonania wydatku najpóźniej do 30 czerwca 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Załącznik:

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (31 grudnia 2013, 11:58:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1593