NULL string(0) ""

Uchwała nr RGK.0007.156.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2013w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.: poz. 645 i poz. 1318)w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z § 66 ust. 2 i 3 oraz § 82 ust. 3 Statutu Gminy Białe Błota przyjętego uchwałą Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r., z pózn. zm., uchwala się co następuje: 

Uchwała nr RGK.0007.156.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.: poz. 645 i poz. 1318)w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z § 66 ust. 2 i 3 oraz § 82 ust. 3 Statutu Gminy Białe Błota przyjętego uchwałą Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r., z pózn. zm., uchwala się co następuje: § 1. Zlecić Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi złożonej przez......................... na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w przedmiocie działań sprzecznych z kodeksem pracy. 
§ 2. 1. Komisja dokona analizy podnoszonych przez skarżącą zarzutów w terminie do dnia 15 stycznia 2014 roku. 
2. Stanowisko wypracowane przez Komisję Rewizyjną zostanie przedłożone Radzie Gminy na najbliższej sesji zwołanej po terminie określonym w ust. 1. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
W związku ze złożoną skargą na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (31 grudnia 2013, 12:00:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1433