Uchwała nr RGK.0007.156.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2013w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.: poz. 645 i poz. 1318)w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z § 66 ust. 2 i 3 oraz § 82 ust. 3 Statutu Gminy Białe Błota przyjętego uchwałą Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r., z pózn. zm., uchwala się co następuje: 

Uchwała nr RGK.0007.156.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.: poz. 645 i poz. 1318)w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z § 66 ust. 2 i 3 oraz § 82 ust. 3 Statutu Gminy Białe Błota przyjętego uchwałą Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r., z pózn. zm., uchwala się co następuje: § 1. Zlecić Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi złożonej przez......................... na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w przedmiocie działań sprzecznych z kodeksem pracy. 
§ 2. 1. Komisja dokona analizy podnoszonych przez skarżącą zarzutów w terminie do dnia 15 stycznia 2014 roku. 
2. Stanowisko wypracowane przez Komisję Rewizyjną zostanie przedłożone Radzie Gminy na najbliższej sesji zwołanej po terminie określonym w ust. 1. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
W związku ze złożoną skargą na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (31 grudnia 2013, 12:00:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1385