Uchwała nr RGK.0007.142.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.142.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) uchwala się co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 70 150 189,00 zł. 
2. Zwiększa się o kwotę 444 732,00 zł. 
3. Zmniejsza się o kwotę 4 719 437,00 zł. 
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 65 875 484,00 zł, z tego: 
a) dochody bieżące w wysokości 61 716 099,00 zł 
b) dochody majątkowe w wysokości 4 159 385,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 72 750 189,00 zł. 
2. Zwiększa się o kwotę 302 268,00 zł. 
3. Zmniejsza się o kwotę 3 013 973,00 zł. 
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 70 038 484,00 zł. 
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza sie łącznie na: 
a) wydatki bieżące 53 265 681,00 zł. 
- kwota rezerwy ogólnej 9 908,00 zł 
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 127 000,00 zł
b) wydatki majątkowe 16 772 803,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 163 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 
a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 2 116 433,00 zł. 
b) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 483 567,00 zł. 
c) wolnych środków , o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 563 000,00 zł.
§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 3. 
§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty: 
1. przychodów 8 841 632,07 zł, zastępuje się kwotą 10 404 632,07 zł. 
2. rozchodów 6 241 632,07 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2013 rok w kwocie 6 651 979,00 zł zastępuje się kwotą 3 741 956,00 zł, zgodnie z załacznikiem nr 5c. 
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy 
a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 3 195 987,00 zł zastępuje się kwotą 3 227 419,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego: 
- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 168 754,00 zł, 
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwotę 2 027 233,00 zł zastępuje się kwotą 2 058 665,00 zł.
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 1 147 380,00 zł, pozostaje bez zmian, załącznik nr 6a z tego: 
- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 973 880,00 zł, 
- dotacja celowa - dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu oraz dla spółki wodnej na łączną kwotę 173 500,00 zł.
§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 749 579,00 zł, pozostaje bez zmian. 
2. W § 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 41 900,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian. 
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 15 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 265 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego nie ulega zmianie, załącznik nr 8. 
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych nie ulega zmianie, załącznik nr 9. 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Henryk Sykut
UZASADNIENIE

DOCHODY

Załącznik nr 1

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- zmniejsza się o 200 000,00 zł to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- zmniejsza się o 1 093 000,00 zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- zwiększa się o 1 500,00 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

Dz. 720 INFORMATYKA
- zmniejsza się o 2 867 240,00 zł dotacje na ,,Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie 
  wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota ”,

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zwiększa się o 42 032,00 zł dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe,

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
              JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
              ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- zmniejsza się o 213 897,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
- zwiększa się o 9 500,00 zł wpływy z podatku rolnego,
- zwiększa się o 44 500,00 zł dochody z podatku od środków transportowych, 
- zmniejsza się o 300,00 zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za Zakłady Pracy Chronionej,
- zwiększa się o 6 000,00 zł wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych,
- zmniejsza się o 15 000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zwiększa się o 11 200,00 zł dotację za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszego przedszkola

WYDATKI 

Załącznik nr 2

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- wykreśla się o 3 000,00 zł dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów pozyskania gruntów pod ścieżki rowerowe położone na terenie Gminy Białe Błota,
- kwotę 42 032,00 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Miasta Bydgoszczy za świadczenie 
  usług przewozowych autobusu linii 92, 

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- zwiększa się o 32 146,00 zł plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zakup gruntów,
- zwiększa się o 84 000,00 zł środki na odszkodowania dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi.

Dz. 720 INFORMATYKA
- zmniejsza się o 2 910 023,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci transmisyjnej w ramach projektu pn.: Internet dla wszystkich - przeciwdziałanie  wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota”

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- zmniejsza się o 84 000,00 zł plan wydatków dot. odsetek od pożyczek i kredytów,
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
- kwotę 6 600,00 zł z wydatków bieżących w przeciwdziałaniu alkoholizmowi przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa budynku garażowo- gospodarczego  II etap – przy Świetlicy Socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu”- docieplenie budynku i wykonanie instalacji elektrycznej.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- kwotę 2 750,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiatrołapu przy wejściu do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej "Dąb" w Białych Błotach” przeznacza się na zakup niezbędnego wyposażenia – mebli,
 
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
- zwiększa się o 127 140,00 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon”,
- kwotę 7 600,00 zł z oszczędności na dotacji dla Miasta Bydgoszczy za schronisko przeznacza się na organizację ochrony przed zwierzętami bezdomnymi.
 

Przewodniczący Rady GminyHenryk Sykut

Załączniki:

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (31 grudnia 2013, 12:24:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1312