Uchwała nr RGK.0007.143.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 645) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zmian. ), art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.143.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 645) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zmian. ), art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.  Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013 - 2016, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Henryk Sykut

UZASADNIENIE

2013 r.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 wynikają ze zmian budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków dokonanych Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.
W bieżącym roku wzrasta o kwotę 1 563 000,00 zł deficyt budżetu, a źródłem sfinansowania są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ( art. 217, ust 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych ). 
Prognozowane zadłużenie na koniec 2013 r. jest niższe o 149 000,00 zł. Jest to kwota zobowiązania z 2014 r. (zobowiązanie z terminem płatności powyżej roku), która zostanie spłacona z wydatków 2013 r.

2014 r.                                                                                             
Prognozowane dochody ogółem i majątkowe oraz wydatki ogółem i majątkowe zwiększone zostały o kwotę 2 692 000,00 zł (środki z Unii Europejskiej ) dot. zadania inwestycyjnego ,,Internet dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota ". 
Dodaje się zadanie pn :
,, Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup zestawów tablic interaktywnych ”
Kwota 36 800,00 w 2014 r.

W zdaniu ,, Budowa dróg, chodników i ścieżek na terenie Gminy Białe Błota ” w 2014 r.  kwotę 8 484 567,00 zastępuje się kwotą 8 447 767,00

2015 r.
Prognozowane dochody ogółem i majątkowe oraz wydatki ogółem i majątkowe zwiększone zostały o kwotę 175 000,00 zł (środki z Unii Europejskiej ) dot. zadania inwestycyjnego ,,Internet dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota ". 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Henryk Sykut


Załączniki:
metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (2 stycznia 2014, 08:38:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1193