Uchwała nr XXIV/335/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie nabycia nieruchomości gruntowychNa podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203)

Uchwała nr XXIV/335/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203)


RADA   GMINY

uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych   oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr  625/4,  650,  651, 694/2 i  679 o pow. ogólnej 1,3025 ha, położonych w Trzcińcu (obręb geodezyjny Białe Błota), stanowiących własność osoby fizycznej, określonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

                             

 

     

§ 2. Wykonanie Uchwały  powierzyć Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

                                                         

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.                                                                        

 

 

 

                                                                                               Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                                                   Jacek Stojke

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (17 stycznia 2005, 09:05:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2565