Uchwała nr XXIV/337/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Trzciniec na lata 2004-2014”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz.1203), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/337/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Trzciniec na lata 2004-2014”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz.1203), uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się program gospodarczy pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Trzciniec na lata 2004-2014”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

 

Jacek Stojke

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (17 stycznia 2005, 09:22:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2493