Uchwała nr XXIV/340/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142., poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 172 poz. 747, ze zmianami: z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808), uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIV/340/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142., poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 172 poz. 747, ze zmianami: z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808), uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdzić następujące taryfy:

1)      cenę za wodę dostarczaną przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach poprzez sieci wodociągowe będące w posiadaniu w/w Zakładu w wysokości 2,02 zł za 1 m3 wody plus podatek od towarów i usług- VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami,

2)      stawkę opłaty abonamentowej: 1,88 zł za wodomierz na miesiąc plus podatek od towarów i usług-VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami,

3)      cenę za ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach w wysokości  3,79 zł za 1 m3 ścieków plus podatek od towarów i usług- VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

 

§ 2. Zatwierdzone taryfy obowiązują od 17 stycznia 2005 r. do 17 stycznia 2006 r.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

Jacek Stojke

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (17 stycznia 2005, 09:33:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2958