Uchwała nr XXIV/341/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142., poz 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 172 poz. 747 ze zmianami: z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808), uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIV/341/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142., poz 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 172 poz. 747 ze zmianami: z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808), uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług dopłatę do 1m3  ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach, rozliczanych na podstawie zużycia wody lub urządzenia pomiarowego w wysokości

1)      1,04 zł brutto w okresie od 17 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.

2)      0,86 zł brutto w okresie od 1 lipca 2005 r.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2005 r.

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (17 stycznia 2005, 09:36:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2742