NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/339/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Białe Błota na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011”Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm: Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957, Dz.U. z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263 ), art 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208, Nr 191, poz. 1956), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/339/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Białe Błota na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011”

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm: Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957, Dz.U. z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263 ), art 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208, Nr 191, poz. 1956), uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwalić „Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki

       Odpadami dla Gminy Białe Błota na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-

       2011”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

GMINNY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA (273kB) plik

 

 

 

                                                                                                Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                Jacek Stojke

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (17 stycznia 2005, 09:45:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2730