Uchwała nr XXIV/333/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 Na podstawie art. 130 , ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 , Nr 45 , poz. 391 , Nr 65, poz. 594 , Nr 166, poz. 1611 , Nr 189, poz. 1851 , Nr 96, poz. 874 , z 2004 r. Nr 19, poz. 177 , Nr 93, poz. 890 , Nr 123, poz. 1291 , Nr 121 , poz. 1264 , Nr 210, poz. 2135 ) , uchwala się , co następuje :

Uchwała nr XXIV/333/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

Na podstawie art. 130 , ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 , Nr 45 , poz. 391 , Nr 65, poz. 594 , Nr 166, poz. 1611 , Nr 189, poz. 1851 , Nr 96, poz. 874 , z 2004 r. Nr 19, poz. 177 , Nr 93, poz. 890 , Nr 123, poz. 1291 , Nr 121 , poz. 1264 , Nr 210, poz. 2135 ) , uchwala się , co następuje :


§ 1. Ustala się wykaz wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej i określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku według treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

 

 

  

 

 

 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIV/333/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2004 r.

 

WYKAZ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ,

KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2004 .

 

Dz

Rozdz

§

Treść

Kwota w zł

Ostateczny termin dokonania wydatku

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

92 000

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

92 000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

- budowa ogrodzenia Szkoły w Łochowie

92 000

 

92 000

 

 

15.06.2005

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

20 000

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

20 000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

- projekt boiska sportowego w Białych Błotach

20 000

 

20 000

 

 

30.06.2005

 

 

 

OGÓŁEM

112 000

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (25 stycznia 2005, 10:04:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2502