Uchwała nr XXIV/332/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.Na podstawie art. 18 , ust 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 214 , poz. 1806 , Nr 153 , poz. 1271 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203 ) , uchwala się , co następuje :

Uchwała nr XXIV/332/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 , ust 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 214 , poz. 1806 , Nr 153 , poz. 1271 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203 ) , uchwala się , co następuje :


§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

na kwotę 22 303 511,- zł

w tym :

            a/ dochody własne                                    7 617 567,- zł

            b/ udziały w podatkach stanowiących     

                dochód budżetu państwa                       4 303 698,- zł

            c/ subwencje                                             7 112 560,- zł

            d/ dotacje                                                 3 099 375,- zł

            e/dochody z innych źródeł                        3 100,- zł

            f/ środki na uzupełnienie dochodów          167 211,- zł

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 r. na kwotę 20 458 511,- zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 .

 

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1 845 000,- zł .

 

§ 4. Ustala się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 5. Ustala się zmiany w wysokościach dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

 

§ 6. Ustala się zmiany w planie finansowym zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

 

§ 7. Ustala się zmiany w planie finansowym środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem

nr 6 .

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota .

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

 

 

 

Załączniki do pobrania w formie Załącznik 1, 1a (130kB) word , Załącznik 2 (37kB) excel , Załącznik 3 (59kB) word , Załącznik 4, 5, 6 (145kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (25 stycznia 2005, 10:14:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2364