NULL string(0) ""

Uchwała nr II/10/2002Rady Gminy Białe Błotaz dnia 9 grudnia 2002w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr.142,poz.1591 z póź.zm.) art. 5,ust.1,art.6,ust 12,art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2002r.Nr 9,poz.84 z póź.zm)

Uchwała nr II/10/2002
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr.142,poz.1591 z póź.zm.) art. 5,ust.1,art.6,ust 12,art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2002r.Nr 9,poz.84 z póź.zm)


Rada Gminy
uchwala , co następuje

§  1

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej w następującej wysokości:

  1. od budynków mieszkalnych lub ich części :0,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. od budynków związanych z działalnością gospodarczą lub ich części oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  - 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  5. od pozostałych budynków lub ich części  -  2,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  6. od budowli  lub ich części -  2  % ich wartości , określonej na podstawie art.4 ust.1, pkt.3  oraz ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od gruntów ;
  7. od gruntów:

a) związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrowni  wodnych  - 3,38 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałe 0,22 zł od 1 m2 powierzchni.

§  2

  1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
  2. Jako inkasentów podatku od nieruchomości wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.
  3. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości  4 % wielkości pobranego podatku.

§  3

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i ich części, grunty oraz budowle stanowiące własności lub będące  w posiadaniu gminy Białe Błota zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych w/w gminy lub samorządowych  osób prawnych działających w zakresie gospodarki komunalnej, kultury, straży pożarnej.

§  4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§  6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą
od 1 stycznia 2003 r. i ma zastosowanie w roku kalendarzowym 2003.

                                                                      Przewodniczący
                                                                        Rady Gminy

                                                                     Stanisław Marks

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (25 lipca 2003, 09:56:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3825