NULL string(0) ""

Uchwała nr II/12/2002Rady Gminy Białe Błotaz dnia 9 grudnia 2002w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i jego poboru.Na podstawie art.18,ust.2,pkt.8,art.40,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r.Nr 142,poz.1591 z póź.zm) oraz art.14,pkt 1,3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9,poz.84 z późn.zm)

Uchwała nr II/12/2002
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i jego poboru.

Na podstawie art.18,ust.2,pkt.8,art.40,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r.Nr 142,poz.1591 z póź.zm) oraz art.14,pkt 1,3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9,poz.84 z późn.zm)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§  1

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania jednego psa w wysokości 23 zł .

§  2

Podatek płatny jest z góry bez wezwania do 15 marca względnie w ciągu 14-tu dni od daty nabycia psa.

§  3

  1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.
  2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.
  3. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 4 % wielkości pobranego podatku.

§  4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2003 roku i ma zastosowanie w roku kalendarzowym 2003.

Przewodniczący
Rady Gminy

Stanisław Marks

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (25 lipca 2003, 14:08:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4441