NULL string(0) ""

Uchwała nr II/13/2002Rady Gminy Białe Błotaz dnia 9 grudnia 2002w sprawie obniżenia ceny skupu drewna dla obliczenia podatku leśnego na 2003r. oraz poboru tego podatku.Na podstawie art.18,ust.2,pkt.8ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r.Nr. 142, poz.1591 z póź.zm.) art.4,ust.5,art 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( D.U.z 2002r. Nr 200,poz.1682) w związku z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2002r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002r.(M.P z 2002r.Nr.50,poz.729)

Uchwała nr II/13/2002
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie obniżenia ceny skupu drewna dla obliczenia podatku leśnego na 2003r. oraz poboru tego podatku.

Na podstawie art.18,ust.2,pkt.8ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r.Nr. 142, poz.1591 z póź.zm.) art.4,ust.5,art 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( D.U.z 2002r. Nr 200,poz.1682) w związku z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2002r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002r.(M.P z 2002r.Nr.50,poz.729)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§  1

Do celów obliczenia podatku leśnego obniżyć cenę skupu drewna, ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w 2003r do kwoty  66,73 zł

§  2

  1. Zarządzić pobór podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
  2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.
  3. Ustalić wynagrodzenie za inkaso  w wysokości  4 % pobranego podatku.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od  1 stycznia 2003 roku. i ma zastosowanie w roku kalendarzowym 2003.

Przewodniczący
Rady Gminy


Stanisław Marks

 

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (25 lipca 2003, 14:13:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3651