NULL string(0) ""

Uchwała nr II/14/2002Rady Gminy Białe Błotaz dnia 9 grudnia 2002w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.Na podstawie art.18,ust.2,pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity D.U.z 2001r.Nr.142,poz.1591 z późn.zm.)oraz art.15 ust.1,art.19,pkt.1,lit.a,i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2002r.Nr9,poz.84 z późn.zm)

Uchwała nr II/14/2002
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

Na podstawie art.18,ust.2,pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity D.U.z 2001r.Nr.142,poz.1591 z późn.zm.)oraz art.15 ust.1,art.19,pkt.1,lit.a,i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2002r.Nr9,poz.84 z późn.zm)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§  1

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej  w następującej wysokości:

  1. przy sprzedaży z pojazdów samochodowych, konnych, przyczep,platform  23,00 zł,
  2. przy sprzedaży ze stołów , skrzynek, wózków ręcznych i koszy  5,10 zł

§  2

Ustala się następujące zasady pobory opłaty targowej:

  1. Poboru opłaty targowej dokonuje się w drodze inkasa,
  2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw,
  3. Opłata targowa płatna jest do rąk inkasenta za pokwitowaniem i podlega w całości przekazaniu na rachunek budżetu gminy Białe Błota w terminie 7 dni,
  4. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 4 % wpływów z opłaty targowe

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2003 roku i ma zastosowanie w roku 2003.


Przewodniczący
Rady Gminy


Stanisław Marks

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (25 lipca 2003, 14:30:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3867