NULL string(0) ""

Uchwała nr II/15/2002Rada Gminy Białe Błotaz dnia 9 grudnia 2002w sprawie pobierania opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów gminy.Na podstawie art.18,ust2,pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r.Nr.142,poz.1591) oraz art.18,art.19,pkt.1,lit c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U z 2002r. Nr 9,poz.84 z późn.zm)

Uchwała nr II/15/2002
Rada Gminy Białe Błota
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie pobierania opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów gminy.

Na podstawie art.18,ust2,pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r.Nr.142,poz.1591) oraz art.18,art.19,pkt.1,lit c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U z 2002r. Nr 9,poz.84 z późn.zm)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§  1

Wprowadza się na terenie gminy Białe Błota obowiązek pobierania opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów gminy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej za sporządzenie testamentu  w wysokości 72,00 zł + 22 %VAT

§  2

Opłata określona w § 1  podlega uiszczeniu przed dokonaniem czynności urzędowych w Banku PKO S.A. II Oddział Bydgoszcz nr konta 11001034-255471-2101-111-0.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 –tu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2003 roku i ma zastosowanie w roku 2003.


Przewodniczący
Rady Gminy


Stanisław Marks

 

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (25 lipca 2003, 14:35:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3720