Uchwała nr RGK.0007.125.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 4 grudnia 2018w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, poz.1394, poz. 1432) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1892 ze zm. z 2018r. poz. 1669) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.125.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 4 grudnia 2018


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, poz.1394, poz. 1432) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1892 ze zm. z 2018r. poz. 1669) uchwala się, co następuje:


     § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Gminy Białe Błota, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018r., poz. 1004) z kwoty 54,36 zł za 1dt do kwoty 51,15 zł za 1 dt. 

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.  

    § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. 

                                                                               
                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                           Bronisław Balcerowski


    

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1892 ze zm. z 2018r. poz. 1669) podatek rolny oblicza się w oparciu o średnią cenę skupu żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 18 października 2018 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 18 października 2018 r. poz. 1004, ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, która wyniosła 54,36 zł za 1dt. Oznaczenie 1dt oznacza 1 decytonę i jest równowartością 1 kwintala (oznaczenie 1 q), czyli jednostki masy stosowanej w obrocie płodami rolnymi. „Decy” to dziesiąta część jednostki podstawowej. Ustawa o podatku rolnym nadal przy obliczeniu wysokości podatku rolnego odwołuje się do jednostki masy oznaczonej jako kwintal. Dyspozycją wydaną w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy ma prawo obniżyć średnią cenę skupu, o której mowa wyżej na terenie działania tej rady do celów obliczania podatku rolnego na rok 2019. Powyższa kwota stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2019 r. została obniżona i ustalona na kwotę 51,15 zł. za 1dt. Tak wyliczona stawka stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego oraz dochodów własnych Gminy w 2019 roku. Projekt uchwały zgłoszono Kujawsko Pomorskiej Izbie Rolniczej do zaopiniowania, stosownie do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1027).                                                     Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota   

                                                                    Bronisław Balcerowski metryczka


Odpowiada za treść: Anna Cabańska
Opublikował: Anna Cabańska (6 grudnia 2018, 10:06:49)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (16 stycznia 2019, 14:30:33)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 465