Uchwała nr RGK.0007.128.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 4 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023.Na podstawie art. 18b ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.128.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 4 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023.

Na podstawie art. 18b ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:


    § 1. W uchwale nr RGK.0007.115.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023 w § 3 dodaje się pkt 3, pkt 4 i pkt 5 w następującym brzmieniu: 

„3) Magdalena Sznajder

 4) Katarzyna Tomicka 

 5) Karolina Lachowicz”. 

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                   Bronisław Balcerowski

                                                                      Uzasadnienie 

Rada Gminy w Białych Błotach uchwałą Nr RGK. 0007.115.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. powołała Komisję Skarg, Wniosków i Petycji ustalając jej skład osobowy.
Zmiana uchwały polega na dodaniu do składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnej Magdaleny Sznajder, radnej Katarzyny Tomickiej i radnej Karoliny Lachowicz.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem uzasadnione.


                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


                                                                                          Bronisław Balcerowski


metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (6 grudnia 2018, 11:05:54)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (16 stycznia 2019, 14:33:35)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 465