Uchwała nr RGK.0007.129.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 4 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.129.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 4 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:


   § 1. W uchwale nr RGK.0007.116.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023 w § 2 dodaje się pkt 7 i pkt 8 w następującym brzmieniu: 

„7) Krzysztof Michalak

 8) Krzysztof Kocikowski”.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                              Bronisław Balcerowski


                                                                   Uzasadnienie 

Rada Gminy w Białych Błotach uchwałą Nr RGK. 0007.116.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. powołała Komisję Budżetu i Finansów ustalając jej skład osobowy.
Zmiana uchwały polega na dodaniu do składu osobowego Budżetu i Finansów radnego Krzysztofa Michalaka i radnego Krzysztofa Kocikowskiego.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem uzasadnione.


                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                       Bronisław Balcerowski


metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (6 grudnia 2018, 11:25:16)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (16 stycznia 2019, 14:14:30)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 494