Uchwała nr RGK.0007.131.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 4 grudnia 2018w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.131.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 4 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Przyjąć „Roczny Program Współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Program, o którym mowa w ust. 1 dotyczy:

a) organizacji pozarządowych,

b) podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                   Bronisław Balcerowski

                                                                       Załącznik do uchwały Nr RGK.0007.131.2018
                                                                       Rady Gminy Białe Błota
                                                                       z dnia 4 grudnia 2018 r.


Program współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

                                                                  Rozdział 1.
                                                        Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała reguluje formy współpracy w 2019 r. organów gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. poz. 650, poz.723, poz.1365). 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. poz. 650, poz.723, poz.1365);

2) ustawie bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. poz. 650, poz.723, poz.1365);

3) programie – należy przez to rozumieć roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok;

4) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Białe Błota;

5) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Białe Błota.

                                                                     Rozdział 2.
                                                                  Cele programu

§ 3. 1. 1. Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Białe Błota,
a organizacjami pozarządowymi oraz efektywne wykorzystywanie ich aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności. 

2. Celami szczegółowymi podjętej współpracy są w szczególności:

1) poprawa jakości życia mieszkańców gminy, poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb;
2) aktywizacja społeczności lokalnej, zwiększanie jej udziału w rozwiązywaniu problemów lokalnych;
3) uzupełnienie usług świadczonych przez gminę;
4) promowanie aktywności społecznej i wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych;
5) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonaniu zadań publicznych.

                                                                   Rozdział 3.
                                                           Zasady współpracy

§ 4. Współpraca z organizacjami w 2019 roku prowadzona będzie przy poszanowaniu zasad: 

1) pomocniczości – oznaczającej dobrowolną współpracę równorzędnych podmiotów
w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów, wzajemne wspieranie swojej działalności i umożliwienie organizacjom realizacji tych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

2) suwerenności stron – oznaczającej zdolność partnerów programu do bycia podmiotem praw i obowiązków poprzez niezależne wykonywanie swoich zadań oraz swobodę w przekazywaniu tych kompetencji innym podmiotom przy jednoczesnym respektowaniu niezależności tych podmiotów i zakazie nieusprawiedliwionej ingerencji w ich funkcjonowanie;

3) partnerstwa – oznaczającej uczestnictwo organizacji w rozeznaniu i definiowaniu problemów mieszkańców i ich rozwiązywaniu przy zachowaniu dobrowolności współpracy i równorzędności podmiotów;

4) efektywności – oznaczającej dokonywanie wyboru sposobu wykorzystywania środków publicznych, zapewniającego celowość i oszczędność realizacji zadania, przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów;

5) uczciwej konkurencji – oznaczającej zapewnienie równych szans wszystkim podmiotom programu, działającym na rzecz mieszkańców gminy, równe ich traktowanie oraz brak uznaniowej decyzji w procedurze przyznawania dotacji;

6) jawności – oznaczającej dostępność i powszechność informacji na temat wszystkich możliwości współpracy z organizacjami oraz ich zrozumiałość w zakresie stosowanych procedur i kryteriów.

                                                                         Rozdział 4.
                                                                   Formy współpracy

§ 5. Współpraca z  organizacjami w  2019 roku prowadzona będzie w formach określonych w art. 5 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz poprzez: 

1) popularyzację działalności organizacji na stronie internetowej Gminy Białe Błota poprzez umieszczanie na niej informacji o osiągnięciach tych organizacji, prowadzonych lub zakończonych działaniach, pod warunkiem aktualności tych informacji oraz umieszczenia wykazu organizacji wraz z najistotniejszymi danymi;

2) współorganizację imprez, spotkań, konferencji i działań o podobnym charakterze.

                                                                      Rozdział 5.
                                         Przedmiot współpracy i zadania priorytetowe

§ 6. 1. 1. Przedmiotem współpracy gminy z  organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

2. W przedmiocie zlecania realizacji zadań publicznych planuje się jako zadania priorytetowe, prowadzenie współpracy z organizacjami w następujących sferach zadań publicznych:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
5) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
6) ratownictwa i ochrony ludności;
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
8) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) ochrony ludności, w tym gaszenia pożarów, ewakuacji poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz zagrożonego mienia , prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym podczas powodzi, usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych.

3. Powierzanie organizacjom wykonania zadań publicznych w innych niż wymienione w ust. 2 obszarach działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ustawy, wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie bądź wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie na zasadach przewidzianych w ustawie nastąpi na podstawie uchwały Rady Gminy, po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy. Nawiązywanie współpracy w nowych obszarach działalności pożytku publicznego winno być poprzedzone umieszczeniem tej informacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku na okres 7 dni jednocześnie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy;

3) na stronie internetowej gminy w celu umożliwienia organizacjom zgłaszania w tym terminie swoich uwag.

4. Brak uwag ze strony organizacji w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji w sposób, o którym mowa w pkt. 1-3, uznaje się za wyrażenie przez nie opinii pozytywnej dla wprowadzenia nowego obszaru działalności.

                                                                    Rozdział 6.
                             Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 7. Zlecanie przez gminę realizacji zadań publicznych będzie następowało w formie powierzenia lub wspierania wykonania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie bądź dofinansowanie, w ramach środków przeznaczonych na realizację programu, których wysokość określona zostanie w budżecie Gminy Białe Błota na rok 2019. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie, nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na 2019 rok, tj. 630 000 złotych.

                                                                      Rozdział 7.
                                                          Sposób realizacji programu

§ 8. 1. Podmiotami uczestniczącymi we współpracy są: 

1) Rada Gminy Białe Błota – uchwalająca program, jako organ stanowiący Gminy Białe Błota;
2) Wójt Gminy Białe Błota – realizujący program, jako organ wykonawczy Gminy Białe Błota;
3) Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom gminy.

2. Wójt realizuje program przy pomocy:

1) pracowników urzędu;
2) gminnych jednostek organizacyjnych, które w obszarach swojej działalności mogą współpracować z organizacjami pozarządowymi.

3. Urząd oraz jednostki organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na:

1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań finansowanych bądź dofinansowywanych ze środków gminy;
2) sporządzaniu sprawozdań z realizacji programu;
3) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami;
4) udziale przedstawicieli w spotkaniach dla przedstawicieli organizacji dotyczących wzajemnej współpracy;
5) zlecaniu realizacji zadań publicznych programu organizacjom;
6) organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, mających na celu rozwój organizacji oraz ich profesjonalizację;
7) rekomendowaniu działań i projektów realizowanych przez organizacje.

§ 9. 1. 1. W celu planowania optymalnej realizacji zadań publicznych należących do sfery działalności pożytku publicznego mogą być tworzone wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożone z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów gminy. Tworzenie zespołów odbywa się według właściwości merytorycznej ich działalności. 

2. Z inicjatywą powołania zespołu mogą wystąpić organy gminy oraz organizacje.

3. Przedstawicieli organów gminy wchodzących w skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, desygnują:

1) Wójt Gminy – pracowników Urzędu Gminy Białe Błota i kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
2) Rada Gminy – radnych;

4. Przedstawicieli organizacji desygnuje organizacja według zasad przez nią ustalonych.
5. Pracom zespołu przewodniczy osoba upoważniona przez Wójta. Z obrad zespołu sporządza się protokół, podpisany przez protokolanta i przewodniczącego zespołu.


                                                                        Rozdział 8.
                                                  Sposób oceny realizacji programu

§ 10. 1. Wójt dokonuje kontroli i oceny realizacji programu. 
2. Wskaźnikami efektywności realizacji programu są w szczególności informacje dotyczące:

1) liczby organizacji podejmujących się realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności we współpracy z gminą;
2) liczby organizacji pozarządowych dokonujących konsultacji projektu programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego;
3) orientacyjnej liczby adresatów zadań realizowanych we współpracy z gminą;
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych przez organizacje na realizację tych zadań;
5) wysokości środków finansowych wykorzystanych przez organizacje na realizację tych zadań.

3. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań programu zajmują się właściwe merytorycznie stanowiska urzędu.

4. Organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu w trakcie organizowanych spotkań z przedstawicielami gminy lub bezpośrednio pracownikowi, zajmującemu się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

5. Uzyskane w trakcie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy gminy z organizacjami.

                                                                            Rozdział 9.
                                   Sposób tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

§ 11. 1. Procedura współpracy organów gminy z organizacjami w przedmiocie tworzenia programu na kolejny rok winna uwzględniać możliwość czynnego udziału organizacji w procesie przygotowania projektu, zgodnie z uchwałą III/13/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

2. Wójt przygotowuje projekt uchwały w sprawie programu na kolejny rok w terminie do 10 listopada i następnie przedstawia go organizacjom, umieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej i umożliwiając szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, wyznaczając termin składania uwag i wniosków do projektu oraz wskazując sposób ich dostarczenia.

3. Skonsultowany projekt uchwały zostaje przez Wójta przekazany Radzie Gminy Białe Błota.

                                                                         Rozdział 10.
                                  Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

§ 12. 1. W związku z  ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w  danym obszarze wynikającym z programu, w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert, Wójt powołuje komisję konkursową, zwaną dalej komisją, dla właściwej sfery zadań publicznych. 

2. Członkowie komisji na pierwszym spotkaniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, kierującego pracami komisji oraz sekretarza.

3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji ustala jej przewodniczący.

4. Dla ważności podejmowanych decyzji, konieczna jest obecność co najmniej połowy jej członków. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Członkowie komisji po jej ukonstytuowaniu, o którym mowa w ust. 3, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, a przed rozpoczęciem ich oceny, składają oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykluczenia ich z komisji wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. oraz z 2018 r. poz. 149, poz. 650 i poz. 1544) dotyczące wyłączenia członka lub powiadamiają przewodniczącego o zachodzącym c konflikcie interesów.

6. W przypadku, gdy podpisanie oświadczenia przez członka komisji jest niemożliwe, wyboru nowego członka dokonuje Wójt.

7. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.

8. Do zadań komisji, bez względu na liczbę złożonych ofert, należy w szczególności:

1) weryfikacja wyników oceny formalnej dokonana przez właściwego merytorycznie pracownika urzędu bądź jednostki organizacyjnej;
2) ocena merytoryczna ofert spełniających wymagania formalne, pod względem spełniania kryteriów opracowanych dla każdego konkursu osobno, na kartach oceny przygotowanych dla każdego konkursu przez właściwego merytorycznie pracownika;
3) sporządzenie listy rankingowej ofert, zgodnie z przyznaną punktacją;
4) sporządzenie propozycji podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

9. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt w formie zarządzenia.

10. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa ulega rozwiązaniu.


                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                  Bronisław Balcerowski 
                                                                      uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowi wypełnienie delegacji ustawowej wynikającej z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. poz. 650, poz.723, poz.1365). Ustawa wskazuje, że podmiotami takich programów są z jednej strony organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, do których należą m.in.; niedziałające w celu osiągnięcia zysku stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych (np. grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze), z wyłączeniem określonych w ustawie. Ideą przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest nakreślenie priorytetów działania oraz wybór i określenie rocznych zamierzeń organu jednostki samorządu terytorialnego -  związanych ściśle z sytuacją społeczno-ekonomiczną ludności zamieszkującej obszar gminy. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może być prowadzona w formie działań finansowych (zlecanie realizacji zadań publicznych) lub pozafinansowej (wzajemne informowanie się, konsultowanie projektów aktów normatywnych, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym itp.). Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 skonsultowano z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje odbywały się poprzez zamieszczenie projektu programu na okres 15 dni na stronach internetowych Gminy Białe Błota (www.bialeblota.pl i www.bip.bialeblota.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota. Z uwagi na powyższe  podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.


                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota                                                                                               Bronisław Balcerowski


metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (6 grudnia 2018, 12:14:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 675