Zarządzenie nr 393Wjta Gminy Białe Błotaz dnia 23 kwietnia 2010w sprawie zmian nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie nr 393
Wjta Gminy Białe Błota
z dnia 23 kwietnia 2010


w sprawie zmian nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej

Na podstawie art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. - ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr  13/98 Zarządu Gminy  Białe Błota z dnia  25 sierpnia 1998r. w sprawie   utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Białe Błota w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  zmienionej uchwałą: Nr XXIII/179/2000r. Rady Gminy Białe Błota  z dnia  10 sierpnia 2000r.,  uchwałą  Nr  XLIX/361/2002 z dnia 9 lipca 2002r., uchwałą Nr VI/61/2003 z dnia 24 kwietnia 2003r., uchwałą Nr XXXVIII/467/2006 z dnia 30 marca 2006r., uchwałą Nr XXXIX/485/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r., uchwałą Nr XL/494/2006 z dnia 29 czerwca 2006r., uchwała Nr XXXI/347/2009 z dnia 26 marca 2009r.
 
 
zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1. Nazwa siedziby obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania Nr 7 określonego w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXI/347/2009 Rady Gminy w Białych Błotach z dnia  26 marca 2009r., otrzymuje brzmienie: Parafialny Punkt Przedszkolny w Murowańcu  ul. Staroszkolna 13.
 
§ 2. Nazwa siedziby obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania Nr 8 określonego w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXI/347/2009 Rady Gminy w Białych Błotach z dnia  26 marca 2009r., otrzymuje brzmienie:  Gminne Przedszkole „WRÓŻKA” w Białych Błotach  Oddziały w Zielonce  ul. Bydgoska 11.
 
§ 3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Białych Błotach oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 4. Egzemplarz zarządzenia przekazać Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (28 kwietnia 2010, 09:17:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1689