Dotyczy wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych z wewnętrznym układem komunikacyjnym..." w Przyłękach przy ul Biznesowej


Białe Błota, dnia  15 maja 2019 r.
OŚ.6220.5.2019.OŚ5
 
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia:

1. O wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 9 kwietnia 2019 r. (uzupełniony 25 kwietnia 2019 r.), Pana Jacka Kukorowskiego, pełnomocnika firmy NALEPA CAPITAL TRUST Sp. z o.o., ul. Bydgoska 2A lok.1, 61-127 Poznań, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych z wewnętrznym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Przyłęki przy ul Biznesowej, na terenie działek nr 9/3, 9/4, 10/3, 10/4, 66/6, 434/7, 434/9, 434/10, 434/12, 434/13, 434/14, 434/15, 434/16 (obręb 0009 Przyłęki)”.
 
2.  Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji - działek na terenie których przebiega inwestycja, bądź pozostający w zasięgu jej oddziaływania, w liczbie przekraczającej 20 osób. Wykaz stron postępowania dostępny jest Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57, Białe Błota.

3. Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej ma na celu zbadanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W toku prowadzonego postępowania Wójt Gminy Białe Błota zwróci się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie opinii, dotyczącej ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostaną powiadomione o postanowieniach organów opiniujących w formie obwieszczenia przed wydaniem decyzji.

4. Dokumentacja sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia, wyrys z mapy ewidencyjnej) dostępna jest dla stron postępowania w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 10, ul. Szubińska 57) w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek 7.30-17:00, piątek 7.30-14.00) na każdym etapie toczącego się postępowania.

5. Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji.

        Powyższą informację podano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota, sołectwa: Przyłęki i Zielonka oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl (decyzje środowiskowe). Ponadto informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, dostępnym na stronie sios.pl

metryczka


Wytworzył: Andrzej Wiekierak (15 maja 2019)
Opublikował: Maciej Pastwa (15 maja 2019, 15:08:19)

Ostatnia zmiana: Maciej Pastwa (15 maja 2019, 15:14:52)
Zmieniono: Edycja w nagłówku.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 316