Dotyczy zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych w Przyłękach

OŚ.6220.5.2019.OŚ5                                                     Białe Błota, dnia 3 lipca 2019 r.
 
POSTANOWIENIE

      Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Wójt Gminy Białe Błota postanawia zawiesić postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych z wewnętrznym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Przyłęki przy ul. Biznesowej, na terenie działek nr 9/3, 9/4, 10/3, 10/4, 66/6, 434/7, 434/9, 434/10, 434/12, 434/13, 434/14, 434/15, 434/16 (obręb 0009 Przyłęki)”

do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Uzasadnienie

        W dniu 9 kwietnia 2019 r., Pan Jacek Kukorowski działający pod firmą Zakład Ochrony Środowiska NOWA ZIEMIA, ul. Tomaszowska 3, 61-333 Poznań jako pełnomocnik firmy NALEPA CAPITAL TRUST Sp. z  o. o., ul. Bydgoska 2A lok.1, 61-127 Poznań wystąpił z wnioskiem (uzup. 25 kwietnia 2019 r.) w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych z wewnętrznym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Przyłęki przy ul. Biznesowej, na terenie działek nr 9/3, 9/4, 10/3, 10/4, 66/6, 434/7, 434/9, 434/10, 434/12, 434/13, 434/14, 434/15, 434/16 (obręb 0009 Przyłęki)”.
           Następnie postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r., znak: OŚ.6220.5.2019.OŚ5 Wójt Gminy Białe Błota nałożył na Wnioskodawcę obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
             W związku z tym na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone do czasu dostarczenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Możliwość taką daje art. 63 ust. 5 ww. ustawy, który stanowi:
„W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.”
          Zgodnie z ust. 6 ww. artykułu na postanowienie to nie przysługuje zażalenie. Mając powyższe na względzie, postanowiono jak w sentencji.
 
POUCZENIE: Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
   
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Dziedziak (3 lipca 2019)
Opublikował: Maciej Pastwa (3 lipca 2019, 13:29:56)

Ostatnia zmiana: Maciej Pastwa (3 lipca 2019, 14:46:16)
Zmieniono: Edycja dokumentu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 495