Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej w Prądkach

OŚ.6220.4.2019.OŚ.5                                                       Białe Błota, dnia 9 lipca 2019 r.
 
 

ZAWIADOMIENIE
 
          Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Wójt Gminy Białe Błota podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 45/6 w obrębie geodezyjnym Prądki, gm. Białe Błota”.
 
           Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy.
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Dziedziak (9 lipca 2019)
Opublikował: Maciej Pastwa (9 lipca 2019, 12:43:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 291