Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Przedsięwzięcia polegającego na zmianie asortymentu produkcji ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącej hali na działce nr 427/2 w Lisim Ogonie, ul. Usługowa 5”


Białe Błota, dnia 26 września 2019 r.
OŚ.6220.8.2019.OŚ5
 
ZAWIADOMIENIE
 
    Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota
 
podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek Pana Stanisława Kryszewskiego, Zakład Sozotechniki Sp. z o. o., ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz jako pełnomocnika firmy NIERUCHOMOŚCI Tomasz Frieske, ul.Byszewska 54 A, 85-416 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Przedsięwzięcie polegające na zmianie asortymentu produkcji ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącej hali produkcyjno-magazynowej na działce nr 427/2 w Lisim Ogonie, ul. Usługowa 5”

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.

      Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Białe Błota. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku.
      Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją - raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 10, ul. Szubińska 57) w godzinach pracy tut. Urzędu Gminy w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji. Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w ww. terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7), ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną (sekretariat@bialeblota.eu) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Białe Błota. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu, zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Dziedziak (26 września 2019)
Opublikował: Katarzyna Dziedziak (26 września 2019, 09:24:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283