Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (...) na terenie dz. nr 168/50 obr. Lisi Ogon"

WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA                                                                   Białe Błota, dnia 25 lutego 2020 r.
OŚ.6220.3.2020
 
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) ,

Wójt Gminy Białe Błota 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego  na wniosek z dnia 21 stycznia 2020 r. Pana Piotra Pękała ul. Ziołowa 9, 86-065 Łochowice, pod nazwą :
 
„Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i warsztatu napraw pojazdów, na terenie działki nr 168/50, obręb 0004 Lisi Ogon gm. Białe Błota”
 
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Białe Błota. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Bydgoszczy. 

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją – raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 10, ul. Szubińska 57) w godzinach pracy tut. Urzędu Gminy w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji. Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7), ustanie do protokołu lub drogą elektroniczną (sekretariat@bialeblota.eu) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do ich rozpatrywania jest Wójt Gminy Białe Błota. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu, zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 
 
Informuje się, że zgodnie z art. 49 K.p.a. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), organ może dokonać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia lub innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości.

metryczka


Wytworzył: Anna Osipowska-Senska (25 lutego 2020)
Opublikował: Katarzyna Dziedziak (26 lutego 2020, 13:37:50)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Dziedziak (26 lutego 2020, 14:19:33)
Zmieniono: 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 222