Decyzja nr 4/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA NR     4/2009
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 
Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt  1, art. 46a ust 7 pkt 4, art. 46a ust. 7a oraz  art. 56  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) w związku z art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku  z dnia  30.09.2008 r. Pana Rajmunda Lewandowskiego z  Biura Usług Inwestycyjnych „PROJEKT”, działającego w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota,   po dokonaniu uzgodnień z :
 
-          Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy – postanowienie znak: N.NZ-40-BB-33/08 z dnia 12.12.2008 r.,
-          Starostą Bydgoskim – postanowienie znak: OŚ.II.7661/72/08 z dnia 28.01.2009 r.,
 
określam
 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłoczniami, przepompowniami ścieków, doprowadzeniem wody  do tłoczni, przepompowni ścieków  w miejscowości Lisi Ogon, gm. Białe Błota.
 
1.      Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowana inwestycja ma polegać na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej- grawitacyjnej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej – tłocznej wraz z tłoczniami, przepompowniami ścieków,  doprowadzeniem wody do tłoczni i przepompowni.
Inwestycja obejmie następujące ulice w miejscowości Lisi Ogon:
Myśliwska, Łowiecka, Strzelecka, Gajowa, Hubertusa, Zajęcza, Sarnia, Pocztowa, Igrzyskowa, Przełajowa, Startowa, Olimpijska, Sportowa, Skośna, Pszczela, Słonecznikowa, Szlachecka,  Potulicka, Wyczynowa, Gminna, Dworska, Toruńska, Bydgoska, Przy Lesie, Drzewna, Krótka, Diamentowa, Platynowa, Srebrna, Złota, Nowowiejska, Starowiejska, Przyjazna, Spokojna, Sielska, Wspólna, Żywiecka, Parkowa, Spacerowa, Handlowa, Piesza, Rzemieślnicza, Twarda, Usługowa, Kręta, Prosta, Cicha, Zacisze, Zakątek, Szczecińska. Przedsięwzięcie obejmuje obszar poza terenem NATURA 2000, obejmującym część terenu miejscowości Lisi Ogon.
 
2.      Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
·        Konieczne jest właściwe zorganizowanie placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń samochodów, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń czy zniszczeń w środowisku.
·        Ze względu na bliskie sąsiedztwo istniejącej bądź planowanej zabudowy mieszkaniowej, w projektowanych przepompowniach i tłoczniach ścieków, które będą towarzyszyły sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej, należy zastosować rozwiązania techniczne mające na celu ograniczenie emisji hałasu oraz związków złowonnych z tego typu urządzeń.
·        W miejscach kolizji planowanej inwestycji z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych (rowy melioracyjne) prace ziemne – związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia – należy prowadzić w sposób zapewniający zachowanie funkcjonalności istniejącego systemu melioracyjnego oraz utrzymanie stosunków wodnych, po zakończeniu prac budowlanych.
·        Masy ziemne powstałe w trakcie budowy należy zabezpieczyć celem późniejszego ich wykorzystania do prac rekultywacyjnych, po zakończeniu robót. Nadmiar mas ziemnych z wykopów należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora, z zastrzeżeniem, że nie mogą być one zbywane innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym.
3.      Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
·        Należy dotrzymać technologię budowy wskazaną w informacji o przedsięwzięciu.
4.      Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
·        Nie dotyczy.
5.      Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
·        Nie dotyczy.
6.      Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
·        Nie dotyczy.
 
 
 
Uzasadnienie
W dniu 30.09.2008 Rajmund Lewandowski z Biura Usług Inwestycyjnych „PROJEKT”, działający  w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota,  wystąpił z wnioskiem do tutejszego urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłoczniami, przepompowniami ścieków, doprowadzeniem wody  do tłoczni, przepompowni ścieków  w miejscowości Lisi Ogon, gm. Białe Błota.
Z dniem 15 listopada 2008 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Zgodnie z jej art. 153 ust. 1 do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 144, przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z tym niniejsza decyzja została wydana  
w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, w stanie przed dniem wejścia w życie w/w ustawy z dnia 3.10.2008 r.
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150/, w myśl którego, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu niniejszej decyzji. Organem właściwym zgodnie z art. 46a ust 7 pkt 4 do wydania wnioskowanej decyzji jest wójt.
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm./ do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego wszczęto postępowanie, o czym zawiadomieniem  z dnia 8.10.2008 r., w formie obwieszczenia (z uwagi na to że zaszły przesłanki określone w art. 46a ust. 5 ustawy poś, czyli liczba stron przekroczyła 20)  zawiadomiono strony postępowania. Jednocześnie na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150/ zwrócono się do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Starosty Bydgoskiego o opinię w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Postanowieniem z dnia 28.10.2008 r. znak: OŚ.II.7660/77/08 Starosta Bydgoski  wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego nie ma konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Z kolei Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.11.2008 r. znak: N.NZ-40-BB-33/08 wyraził opinię, że sporządzenie raportu dla tego przedsięwzięcia jest konieczne.
 Wójt Gminy Białe Błota po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji jej skalę i lokalizację uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia specjalistycznego opracowania jakim jest raport i w związku z tym,
 na  podstawie art. 51 ust 2  ustawy Prawo ochrony środowiska wydał postanowienie z dnia  18.11.2008 r., znak: KOŚ-7624-18/08, w którym odstąpił od obowiązku  sporządzenia dla planowanego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu  na środowiska. Postanowienie to zostało wywieszone na sołeckiej tablicy ogłoszeń, w siedzibie urzędu oraz ukazało się na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
W kolejnym toku postępowania administracyjnego na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zwrócono się ponownie
do Starosty Nakielskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla ww. przedsięwzięcia. Organy te uzgodniły przedmiotowe przedsięwzięcie pod określonymi warunkami. Wszystkie warunki zgłoszone przez organy uzgadniające zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 19 ust. 7a ustawy  - Prawo ochrony środowiska,  informacja o wniosku w przedmiotowej sprawie oraz postanowienie odstępujące od obowiązku sporządzenia raportu  zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, udostępnionym
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota (www.bip.biale-blota.sios.pl). 
Zawiadomieniem z dnia 03.02.2009 r. zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm./ przed wydaniem decyzji, w formie obwieszczenia, poinformowano  strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami, podając miejsce  i termin zapoznania się z dowodami. Żadna ze stron postępowania nie wniosła  w wyznaczonym terminie jakichkolwiek uwag i wniosków. Na etapie całego postępowania nie wpłynęły także żadne zastrzeżenia w odniesieniu do planowanej inwestycji.
 Inwestycja nie obejmuje obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jak również obszarów należących do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, oraz nie wywiera żadnego wpływu na te obszary.  
Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów
w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
 
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 
 
                                  Z-ca Wójta
                                   Krzysztof Jankowski
 

 
 
Załącznik do decyzji nr 4/2009 znak: KOŚ-7624-18/08/09

INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Projektowane przedsięwzięcie to sieć zewnętrzna kanalizacji sanitarnej usytuowanej w miejscowości
Lisi Ogon, gmina Białe Błota.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

sieć kanalizacji sanitarnej  - grawitacyjnej;
sieć kanalizacji sanitarnej  - tłocznej
doprowadzenie wody do tłoczni ścieków
tłocznie ścieków; Projektowana sieć kanalizacyjna (inwestycja o charakterze liniowym) obejmować będzie swym zasięgiem miejscowość Lisi Ogon – dotychczas nieskanalizowaną. Planowana inwestycja umożliwi odprowadzenie ścieków z przedmiotowego obszaru (określonego na załącznikach graficznych), poprzez nowoprojektowaną kanalizację sanitarną (odrębne opracowanie) odprowadzającą ścieki do kanalizacji miasta Bydgoszcz.
Miejscowość Lisi Ogon należy do terenów, na którym oprócz zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanych jest wiele zakładów usługowych.
Kanalizowany obszar jest terenem wiejskim, uzbrojonym w sieć wodociągową, telefoniczną i energetyczną. Gospodarka ściekami oparta jest na zbiornikach wybieralnych oraz nielicznych oczyszczalniach przydomowych.
Ścieki sanitarne odprowadzone są do szamb, oczyszczalni przydomowych oraz naturalnych cieków wodnych i do gruntów, co powoduje, że środowisko naturalne (teren i zasoby wodne) jest obciążone zanieczyszczeniami ścieków.


2. Zajmowana powierzchnia obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób jej wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

Planowana inwestycja jest obiektem o charakterze liniowym, której długość dla miejscowości
Lisi Ogon wynosi:

sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (wraz z rozbudową)                   - L = ok. 15 000 m
sieć kanalizacji sanitarnej  - tłocznej                                                      - L = ok. 7 400 m
doprowadzenie wody do tłoczni                                                            - L = ok. 600 m
tłocznie ścieków,                                                                                  - 11 szt. Zaplanowane przedsięwzięcie obejmuje następujące działki:
·         10/5 LP,107,109/1,111/2,111/3,116,117/1,118,119,127/2,128/3,128/4,130/4,130/5,130/6,132/6,
135/12,135/16,135/18,135/19,135/20,135/21,135/3,138/1,142,145,164/3,166,168/13,168/15,
168/16,168/17,168/18,168/19,168/20,168/32,168/45,169/16,169/17,174,175,178/2,179,183/17,
184/10,184/8,186/7,194/4,195,196/6,196/9,197/8,198/5,199/5,200,201/5,203/7,203/8,204/10,204/3,
204/6,204/9,205/5,206/4,206/7,207/4,208/2,209/2,213/1,217,218,219,220,221,222,223/1,223/2,
223/3,224/2,224/3,224/5,224/6,225,226,227,228/1,228/2,229,230/2,245/1,245/2,245/3,246/2,248/1,
254,256/20,256/21,256/22,257,258/27,258/28,258/29,258/30,258/31,258/32,258/6,262/1,263/3,
29/17,29/18,300,31/13,31/6,31/7,317,331,332,361,375,382,416,419/2,421/1,421/2,422/1,422/2,423,424/2,48,480,481,482,483,484,485,510,75/26 - obręb ewidencyjny Lisi Ogon,
·         344 - obręb ewidencyjny Łochowo,
·         44/8 LP, 10/2 LP- obręb ewidencyjny Białe Błota.
Sieć kanalizacji sanitarnej będzie odbierać ścieki z terenów zabudowy mieszkalnej oraz usługowej.
Zasadnicza część trasy kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w drogach gminnych, w pasie drogi powiatowej oraz po terenach rolnych, zaprojektowano poprzeczne przejścia pod drogą krajową nr 10. Przedmiotowy teren rolny pokryty jest roślinnością niską, do której zalicza się trawy i krzewy liściaste. Drogi gminne, w których prowadzone są trasy kanalizacji sanitarnej są to głównie drogi gruntowe, żużlowe, asfaltowa, niewielki procent stanowią drogi o nawierzchni z płyt betonowych.
Realizacja (wykonawstwo) inwestycji, jaką stanowi budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami sieciowymi w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze. Zniszczone trawy zostaną ponownie posiane.


3. Rodzaj technologii – opis przyjętych rozwiązań projektowych

3.1. Sieć kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur tworzywowych PVC kanalizacyjnych kielichowych w zakresie średnic ø 200 - 400 mm łączonych na uszczelki gumowe.
3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej - tłocznej Przewody tłoczne projektuje się z rur PE ciśnieniowych w zakresie średnic ø 40 - 250 mm,
o połączeniach zgrzewanych.
3.3. Wodociąg Przewody wodociągowe doprowadzające wodę do poszczególnych sieciowych tłoczni, projektuje się z rur PE ciśnieniowych o średnicach ø 32mm, ø 90 mm, o połączeniach zgrzewanych.
3.4. Tłocznie ścieków W zaprojektowanym systemie kanalizacji sanitarnej ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu, występuje konieczność pompowania ścieków.
Tłocznie będą pompowały ścieki od większej grupy odbiorców.
Tłocznie zaprojektowane są do pracy automatycznej.
Żadna z tłoczni nie będzie posiadała gospodarki skratkami.
Tłocznie ścieków zostały tak zlokalizowane, aby zapewnić odpowiednią strefę ochrony sanitarnej od zabudowań przeznaczonych na stały pobyt ludzi – odległość min. 15,0 m od zabudowy.
Na danym obszarze w miejscowości Lisi Ogon zaprojektowano 11 szt. tłoczni. Będą one odprowadzały ścieki poprzez przewód tłoczny do studni rozprężnej zlokalizowanej na ul. Twardej, następnie do systemu kanalizacji grawitacyjnej w ul. Lisiej m. Bydgoszcz.
Tłocznie ścieków:
Szczelne zbiorniki w pełni wyposażone w pompy wirowe typu suchego i komory oddzielające ciała stałe, montowane w suchych komorach. Szczelność tłoczni eliminuje kontakt ścieków w otoczeniem. Tłocznie posiadają własny, wewnętrzny system ochrony pomp przed zablokowaniem i nadmiernym zużyciem. Zapewniają bezpieczne, higieniczne i ekologiczne warunki pracy. Tłocznie posiadają system pełnego monitoringu i opomiarowania.
3.5. Materiały budowlane: Rury tworzywowe z PE, PVC zaprojektowane do budowy sieci rurociągów grawitacyjnych i ciśnieniowych, tworzywowe studnie rewizyjne, tworzywowe studnie węzłowe, kręgi betonowe do budowy komory tłoczni i studni stanowią bezpieczne i niemające negatywnego wpływu na to środowisko produkty.
3.6. Roboty ziemne i montażowe – technologia wykonania Rury będą montowane w przygotowanych wykopach liniowych wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych z umocnieniem w zależności od głębokości określonym w przepisach i normach.
Szerokość wykopów w świetle ich obudowy będzie dostosowana do średnicy układanych przewodów i wynosić będzie 0,8 m + średnica rury (w przedmiotowym przypadku – 1,0 m).
Rurociągi niezbyt głęboko układane, szczególnie przewody ciśnieniowe, prowadzone poprzez tereny niezabudowane, tereny rolne, będą montowane w wykopach liniowych niedeskowanych o ścianach nachylonych.
Wykopy dopuszcza się wykonywać mechanicznie, jednak w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, bezwzględnie ręcznie.
Rury będą układane bezpośrednio na zagęszczonej podsypce z piasku o grubości warstwy minimum 10 cm.
Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego zostanie wypełniona zasypką - gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni. Grubość zagęszczonej warstwy gruntu ponad powierzchnią ułożonej rury powinna wynosić, co najmniej 30 cm.
Wprowadzony dodatkowo do środowiska gruntowego piasek na podsypkę i obsypkę rur, jako materiał naturalny jest całkowicie dla niego bezpieczny.
Zasypka wykopów zostanie przeprowadzona w trzech etapach z jednoczesnym zagęszczeniem gruntu. W przypadku gruntów nasypowych grunt zostanie wymieniony na piasek. Grunt usunięty z wykopu  wywieziony będzie na wskazane wysypisko.
Sprzęt mechaniczny zostanie zastosowany w przypadkach, gdy trasa przebiega:

co najmniej 3,0 m od jakiegokolwiek innego uzbrojenia;
co najmniej 2,0 m od jakiegokolwiek innego uzbrojenia mierząc odległość miedzy skrajem wykopu
a skrajem uzbrojenia posiadającego dokładną lokalizację geodezyjną. Wykopy będą zabezpieczone zgodnie z wymaganiami przepisów BHP.
3.7. Uciążliwości występujące na etapie budowy – okres tymczasowy
zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza w postaci spalin wydzielanych przez silniki wysokoprężne maszyn i środków transportu używanych podczas budowy, powstających podczas spalania oleju napędowego w silnikach tj. dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory aromatyczne. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne będzie występowało w obszarze ograniczonym, będzie nieciągłe, chwilowe i zakończy się całkowicie w momencie finalizacji przedsięwzięcia;
zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza w postaci pyłów powstających podczas przemieszczania (wybierania z wykopów, transportu, zasypki) materiałów sypkich w postaci piaszczystego gruntu rodzimego oraz piasku do wykonania podsypki i częściowej zasypki rurociągu. Oddziaływanie pyłów na powietrze atmosferyczne będzie występowało w ograniczonym obszarze, będzie nieciągłe, chwilowe i zakończy się całkowicie w momencie finalizacji przedsięwzięcia;
hałas - oddziaływanie akustyczne realizowanego przedsięwzięcia na środowisko będzie ograniczało się wyłącznie do czasu jego realizacji. Podczas budowy będą występowały przede wszystkim ruchome źródła hałasu - maszyny budowlane i transport. Niektóre prace będą również postrzegane, jako punktowe źródła hałasu - niewielki agregat prądotwórczy. Oddziaływanie akustyczne na otaczające środowisko będzie generalnie ruchome i nieciągłe, występujące w ograniczonym obszarze danego niewielkiego odcinka robót, okresowo mogące przekraczać wartość równoważnego poziomu dźwięku /A/ w porze dnia, wynoszącą 50 dB. Dla zminimalizowania negatywnego oddziaływania akustycznego, maszyny budowlane oraz agregat prądotwórczy będą posiadały silniki w obudowach dźwiękochłonnych. Oddziaływanie to zakończy się całkowicie w momencie finalizacji przedsięwzięcia.

4. Opis analizowanych wariantów przedsięwzięcia z uzasadnieniem ich wyboru Zidentyfikowano następujące warianty inwestycyjne:
1. Wariant zerowy (WZ), umożliwiający porównanie wpływu na środowisko przy zaniechaniu realizacji projektu i po jego wdrożeniu.
W przypadku zaniechania inwestycji, ścieki z miejscowości Lisi Ogon nie zostaną odprowadzone do kanalizacji miejskiej w Bydgoszczy. Może się to przyczynić do zanieczyszczania środowiska nieoczyszczonymi ściekami, wprowadzanymi bezpośrednio do wód lub gleby.
Na terenach nieskanalizowanych pozostaną lokalne ogniska zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych w postaci przydomowych zbiorników ścieków. Dodatkowo prowadzenie gospodarki ściekowej bazujące na przydomowych zbiornikach ścieków stwarza uciążliwości i zagrożenia sanitarne głównie podczas opróżniania zbiorników.
Warunki życia mieszkańców mogłyby w dłuższej perspektywie ulec zdecydowanemu pogorszeniu. Stan sanitarny istniejących terenów leżących w zakresie projektu mógłby ulec pogorszeniu, co będzie miało przełożenie na chronione siedliska ptactwa oraz walory krajobrazowe miejscowości.
2. Wariant inwestycyjny (WI), który przewiduje, że zrealizowane zostaną wszystkie inwestycje niezbędne z punktu widzenia wymogów prawa oraz potrzeb mieszkańców.
Realizacja wariantu inwestycyjnego powinna rozwiązać problemy związane z gospodarką ściekową w perspektywie wieloletniej w zakresie doprowadzenia ścieków z północno-zachodnich terenów gminy Białe Błota (Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon) do oczyszczalni ścieków w miejscowości Bydgoszcz.
Przeprowadzona zostanie budowa systemu odprowadzania ścieków sanitarnych, które poprzez nowoprojektowaną sieć kanalizacji sanitarnej (wg odrębnego opracowania) oraz istniejącą sieć kanalizacyjną w mieście Bydgoszcz doprowadzone zostaną do oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy. Zapewnione zostanie oczyszczenie dopływających ścieków, do wymogów obowiązujących przepisów polskich i unijnych. Dodatkowo poprawione zostaną warunki życia mieszkańców terenów obecnie nieskanalizowanych poprzez eliminacje uciążliwości i zagrożeń sanitarnych.
Wariant inwestycyjny (WI) jest wariantem, który w pełni i kompleksowo zniweluje istniejące poważne niedobory ilościowe i jakościowe systemu wodno – ściekowego na rozpatrywanym terenie.


5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii

5.1. Etap budowy Na etapie realizacji planowanej inwestycji przewiduje się wykorzystanie:

wody - jako czynnik pomocniczy do przepłukania wykonanej sieci przewodów grawitacyjnych i tłocznych oraz do wykonania próby szczelności przewodów tłocznych, wodociągowych (woda dostarczana wozami asenizacyjnymi, po przepłukaniu rurociągów i po wykonaniu prób szczelności zostaje odprowadzona do pobliskiej kanalizacji sanitarnej – nie zostaje wprowadzona do środowiska naturalnego);
surowców - piasek do wykonania podsypki i częściowej zasypki rurociągu, który zostanie wprowadzony do środowiska gruntowego, całkowicie dla niego bezpieczny;
materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania zamierzonego zadania, takich jak: rury i kształtki tworzywowe w ilości odpowiadającej całkowitej długości projektowanej sieci, beton konstrukcyjny B 20 oraz kręgi betonowe do budowy komór tłoczni ścieków i studni, wprowadzanych do środowiska, lecz bezpiecznych i niemających negatywnego wpływu na to środowisko;
paliw - oleju napędowego do zasilania silników maszyn budowlanych takich jak: koparki, spycharki (max zużycie paliwa – 12 l/h), samochody ciężarowe samowyładowcze, zużycie paliwa (oleju napędowego) generatora prądu o mocy do 20 kV - 2,5 l/h - okresowe wprowadzanie spalin do atmosfery;
energii elektrycznej do zasilania zgrzewarki do łączenia rur z PE, której źródłem będzie mały spalinowy agregat prądotwórczy, przewożony na środku transportu. 5.2. Etap eksploatacji W fazie eksploatacji wybudowanej sieci kanalizacyjnej wraz z tłoczniami ścieków zakłada się zasilanie energią elektryczną pomp zainstalowanych w tłoczniach.
Przewiduje się zużycie energii elektrycznej do w/w celów w łącznej ilości 235 761,17 kWh/rok.


6. Rozwiązania chroniące środowisko

Planowana inwestycja na terenie Lisiego Ogona przyczyni się bardzo korzystnie na otaczające środowisko, ponieważ, zebrane zostaną ścieki bytowo-gospodarcze aktualnie wprowadzane do środowiska w sposób  
6.1. Etap budowy Nie przewiduje się żadnego oddziaływania przewodów tłocznych na środowisko ani zdrowie ludzi. System kanalizacji zostanie wybudowany, jako szczelny. Nie będzie, więc negatywnego oddziaływania na otoczenie. Materiał rur – tworzywo PVC, PE jest całkowicie bezpieczny dla środowiska gruntowego i wodnego.
Przy rozpoczęciu prac ziemnych, warstwa gleby próchnicznej zostanie zdjęta oraz złożona oddzielnie i zabezpieczona przed przesychaniem. Po zakończeniu budowy wykorzystana będzie do rekultywacji terenu.
Zniszczona zieleń niska – trawa zostanie ponownie zasiana i poddana pielęgnacji.
Nie zakłada się wycinki istniejących drzew i krzewów ozdobnych.
Nadmiar urobku z wykopów, powstałych w trakcie robót budowlanych, zostanie odprowadzony na specjalistyczne składowisko odpadów wskazane przez Inwestora i posiadające wymagane pozwolenia.
W trakcie prac budowlanych i montażowych może okresowo wystąpić odczuwalna emisja hałasu i spalin od pracujących maszyn budowlanych, urządzeń technicznych i środków transportu dowożących materiały na plac budowy. Poziom hałasu nie przekroczy dopuszczalnych norm. Oddziaływanie akustyczne będzie czasowe, wyłącznie w porze dnia, ponieważ przewiduje się jednozmianowy tryb pracy. Ze względu na liniowy charakter budowy, ekipy pracowników w jednym miejscu będą pracować od 1 do 2 dni. Oddziaływanie hałasu będzie, więc lokalne i krótkotrwałe, zatem nie będzie uciążliwe dla ludzi i środowiska naturalnego oraz całkowicie ustąpi po zrealizowaniu robót.
Po zakończeniu robót budowlanych, teren planowanej inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego, aby nie naruszyć jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
Wbudowane materiały (wprowadzone do środowiska gruntowego) nie będą miały żadnego negatywnego wpływu na to środowisko, tak w czasie budowy, jak również przyszłej eksploatacji.
6.2. Etap eksploatacji Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie przewiduje się oddziaływań negatywnych i obciążających środowisko. Kanalizacja tłoczna jest całkowicie szczelna i bezpieczna dla środowiska naturalnego.

 
7. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Zrealizowana inwestycja nie będzie wprowadzać do środowiska substancji i energii.
a)       Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych, wskazanie odbiornika ścieków
                                                     nie dotyczy
b)       Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych
                                                     nie dotyczy
c)       Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych
                                                     nie dotyczy
d)       Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami
Odpady powstające na etapie budowy – obżynki, skrawki powstałe przy montażu rurociągów – ilości znikome. Zagospodarowywane przez Wykonawcę Robót – wywożone z miejsca budowy.
e)       Ilość i rodzaj zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń
Na obiektach tłoczni sieciowych – szczelne zbiorniki w pełni wyposażone w pompy wirowe i komory oddzielające ciała stałe.


8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

 Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie.


9. Obszary podlegające ochronie znajdujące się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występuje obszar podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 
                                                                                 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (17 marca 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (17 marca 2009, 12:24:36)

Ostatnia zmiana: Magdalena Wajchert (17 marca 2009, 12:34:38)
Zmieniono: dodano informacje o przedsięwzięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2510