Postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, KOŚ-7624-5/09

POSTANOWIENIE               

      Na podstawie  art.  63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w związku z  § 3 ust. 1 pkt  72a oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2009r.  Pana Sławomira Matuszaka z Pracowni Projektowo-Inwestycyjnej  INŻYNIERIA SANITARNA , działającego w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota 


postanawiam


odstąpić od potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wewnętrznymi liniami energetycznymi zasilającymi przepompownie w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota.

  Uzasadnienie

 

                  Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z § 3 pkt 72a oraz  § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono,
 co następuje:
            Planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Dn 40-200mm i przewodami elektrycznymi zasilającymi przepompownie w miejscowości  Ciele na ul. Kościelnej, Kupieckiej, Myśliwskiej, Łowieckiej, Krótkiej, Pocztowej, Zajęczej, Lisiej, Dzikiej, Strzeleckiej, Niedźwiedziej, Wesołej, Źródlanej, Zaułek, Zefirowej, Potokowej, Strumykowej, Wodnej, Brzegowej. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami o dł. ca. 7000m przebiegać będzie w pasach drogowych oraz w terenach zielonych. Planuje się wykonanie indywidualnych przepompowni ścieków sanitarnych oraz wewnętrznych linii energetycznych zasilających przepompownie.
Na całej długości projektowanej sieci z przyłączami wykonane zostaną wykopy ręcznie oraz mechanicznie o głębokości 1,5-2,5m. Przejście rurociągów pod drogami asfaltowymi planuje się wykonać metodą przewiertu sterowanego. Po ułożeniu sieci                  kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wykonaniu prób szczelności wykopy zostaną zasypane,  a poszczególne warstwy ziemi odpowiednio zagęszczone. Do budowy ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej wykorzystane będą rury PE łączone przez zgrzewanie. Projektowany system ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej gwarantuje 100% szczelności. System nie powoduje eksfiltracji ścieków oraz infiltracji wód z otoczenia.
Odprowadzenie ścieków z obszaru projektowanej kanalizacji sanitarnej nastąpi do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej.
Woda, energia elektryczna, paliwa będą wykorzystywane tylko w ilościach umożliwiających pracę osób i sprzętu budowlanego przez okres trwania robót.
W celu zapewnienia ochrony środowiska podczas wykonywania robót budowlanych nastąpi: 
- zapewnienie zaplecza socjalno-magazynowo- technicznego budowy,
- w razie potrzeby odwodnienie wykopów za pomocą drenażu poziomego w dnie wykopu, uzupełnionego w razie potrzeby igłofiltrami,
- zabezpieczenie wykopów przed napływem wód i substancji z powierzchni terenu.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się występowanie następujących uciążliwości: zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza w postaci spalin wydzielanych przez silniki wysokoprężne maszyn i środków transportu używanych podczas budowy oraz pyłów powstających podczas przemieszczania materiałów sypkich. Ponadto będzie występowała emisja hałasu, pochodząca z placu budowy. Jednak oddziaływania związane z fazą realizacji inwestycji będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. Przewiduje się, że wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku.
                  Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi ochroną
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie także oddziaływać transgranicznie.
                  W toku postępowania na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zasięgnięto opinii Starosty Bydgoskiego (który na mocy art. 156 ustawy
 z dnia 3.10.2008 r. wykonuje zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska)  oraz Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 26.03.2009 r. znak: OŚ.II.7660/17/09 jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  pismem z dnia 23.03.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-5/09 zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
                  Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę  kryteria zawarte w § 3 ust. 1 pkt 72a oraz zawarte w § 5 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)  oraz uwarunkowania wymienione w art. 63  ustawy z dnia 3 października 2008 r.   uznałem, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowiłem jak w sentencji.
 
Pouczenie: Na niniejsze postanowienie nie służy Stronom zażalenie.
 
                       Z-ca Wójta

                         Krzysztof Jankowski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (6 kwietnia 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (8 kwietnia 2009, 09:12:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2198