Zawiadomienie o zebraniu materiałów, KOŚ-7624-5/09

ZAWIADOMIENIE

           o zebraniu materiałów i dowodów                                                                          
                        Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.)   w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 
zawiadamiam
 
o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie prowadzonej z wniosku  Sławomira Matuszaka – właściciela Pracowni Projektowo-Inwestycyjnej INŻYNIERIA SANITARNA, działającego w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota, o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych  dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
budowa sieci  kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wewnętrznymi liniami energetycznymi zasilającymi przepompownie w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota.
 
Na podstawie  art. 10 Kpa stronom postępowania należy zapewnić czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.   Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie (pok. nr 9, ul. ul. Szubińska 7)  w terminie 5 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 
    Powyższą informację podano także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz sołectwa Ciele,  a także zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
 
                                Z-ca Wójta

                                     Krzysztof Jankowski
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (6 maja 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (6 maja 2009, 09:02:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1828