Decyzja nr 9/2009, znak: KOŚ-7624-5/09

DECYZJA NR      9/2009
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, w związku z  art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.), § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) w związku z art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku  z dnia  20.02.2009 r. Pana Sławomira Matuszaka z Pracowni Projektowo-Inwestycyjnej INŻYNIERIA SANITARNA, działającego w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota, po stwierdzeniu zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w części położonej w planie) i uzyskaniu opinii :
 
-          Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – pismo znak: N.NZ-40-BB-5/09 z dnia 23.03.2009 r.,
-          Starosty Bydgoskiego – postanowienie znak: OŚ.II.7660/17/09 z dnia 26.03.2009 r.,
 
stwierdzam
 
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wewnętrznymi liniami energetycznymi zasilającymi przepompownie w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota.
 
Uzasadnienie
W dniu 20.02.2009 r. Pan Sławomir Matuszak z Pracowni Projektowo-Inwestycyjnej INŻYNIERIA SANITARNA, działający na podstawie upoważnienia udzielonego przez  Zastępcę Wójta Gminy Białe Błota – Krzysztofa Jankowskiego. wystąpił z wnioskiem do tutejszego urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wewnętrznymi liniami energetycznymi zasilającymi przepompownie w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota”.
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w myśl którego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 do wydania wnioskowanej decyzji jest wójt.
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm./ do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym, w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego wszczęto postępowanie, o czym zawiadomieniem  z dnia 6.03.2009 r.,  zawiadomiono strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie, z uwagi na to, że liczba stron postępowania przekroczyła 20. 
 Następnie na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zasięgnięto opinii Starosty Bydgoskiego (który na mocy art. 156 ustawy
 z dnia 3.10.2008 r. wykonuje zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska)  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 26.03.2009 r. znak: OŚ.II.7660/17/09 jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 23.03.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-5/09 wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
W toku postępowania ustalono co następuje:
Planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Dn 40-200mm i przewodami elektrycznymi zasilającymi przepompownie w miejscowości  Ciele na ul. Kościelnej, Kupieckiej, Myśliwskiej, Łowieckiej, Krótkiej, Pocztowej, Zajęczej, Lisiej, Dzikiej, Strzeleckiej, Niedźwiedziej, Wesołej, Źródlanej, Zaułek, Zefirowej, Potokowej, Strumykowej, Wodnej, Brzegowej. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami o dł. ca. 7000m przebiegać będzie w pasach drogowych oraz w terenach zielonych. Planuje się wykonanie indywidualnych przepompowni ścieków sanitarnych oraz wewnętrznych linii energetycznych zasilających przepompownie.
Na całej długości projektowanej sieci z przyłączami wykonane zostaną wykopy ręcznie oraz mechanicznie o głębokości 1,5-2,5m. Przejście rurociągów pod drogami asfaltowymi planuje się wykonać metodą przewiertu sterowanego. Po ułożeniu sieci                  kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wykonaniu prób szczelności wykopy zostaną zasypane,  a poszczególne warstwy ziemi odpowiednio zagęszczone. Do budowy ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej wykorzystane będą rury PE łączone przez zgrzewanie. Projektowany system ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej gwarantuje 100% szczelności. System nie powoduje eksfiltracji ścieków oraz infiltracji wód z otoczenia.
Odprowadzenie ścieków z obszaru projektowanej kanalizacji sanitarnej nastąpi do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej.
Woda, energia elektryczna, paliwa będą wykorzystywane tylko w ilościach umożliwiających pracę osób i sprzętu budowlanego przez okres trwania robót.
W celu zapewnienia ochrony środowiska podczas wykonywania robót budowlanych nastąpi: 
- zapewnienie zaplecza socjalno-magazynowo- technicznego budowy,
- w razie potrzeby odwodnienie wykopów za pomocą drenażu poziomego w dnie wykopu, uzupełnionego w razie potrzeby igłofiltrami,
- zabezpieczenie wykopów przed napływem wód i substancji z powierzchni terenu.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się występowanie następujących uciążliwości: zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza w postaci spalin wydzielanych przez silniki wysokoprężne maszyn i środków transportu używanych podczas budowy oraz pyłów powstających podczas przemieszczania materiałów sypkich. Ponadto będzie występowała emisja hałasu, pochodząca z placu budowy. Jednak oddziaływania związane z fazą realizacji inwestycji będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. Przewiduje się, że wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku.
            Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi ochrona
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie także oddziaływać transgranicznie oraz nie będzie miało wpływu na obszary chronione znajdujące się w pobliżu inwestycji. Najbliższy obszar szczególnej ochrony zaliczany
do Europejskiej Sieci Ekologicznej to obszar Doliny Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001 oraz obszar przekazany do Komisji Europejskiej pn. Dolina Noteci PLH300004. Na terenie  planowanego przedsięwzięcia obejmującego działki nr: 116/*, 120/*, 153/* i 151/* obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Pozostały teren przedmiotowej inwestycji jest nie objęty aktualnym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 21 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.),   informacja o wniosku w przedmiotowej sprawie,  postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz informacja o decyzji  zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota (zakładka: informacje o środowisku, www.bip.biale-blota.sios.pl).
Wójt Gminy Białe Błota po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 3.10.2008 r.,  tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania,  odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie  art. 63 ust. 2 w/w ustawy  wydał w tej sprawie stosowne postanowienie (z dnia 06.04.2009 r. znak: KOŚ-76245/09).
Zawiadomieniem z dnia 04.05.2009 r. zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm./  w formie obwieszczenia (liczba stron przekracza 20), przed wydaniem decyzji, poinformowano  strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami, podając miejsce  i termin zapoznania się z dowodami. Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy zastrzeżenia co do planowanego przedsięwzięcia.
 Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów
w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
 
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 

                                                                                 Z-ca Wójta

                                                                           Krzysztof Jankowski
Otrzymują:
Pan Sławomir Matuszak Pracownia Projektowo-Inwestycyjna

INŻYNIERIA SANITARNA
ul. Rynek 25
86-200 Chełmno

tablica ogłoszeń urzędu.
tablica ogłoszeń sołectwa Ciele.
strona internetowa www.bip.bialeblota.pl.
a/a KOŚ.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (28 maja 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (28 maja 2009, 12:59:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1739